direct naar inhoud van Artikel 19 Recreatie - Jachthaven
Plan: BP Noordelijke kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.NoordelijkkernenBP-VA02

Artikel 19 Recreatie - Jachthaven

19.1 Bestemmingsomschrijving
19.1.1 Algemeen

De voor 'Recreatie - Jachthaven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. jachthaven;
 • b. bij een jachthaven behorende voorzieningen;
 • c. opslag en stalling van boten;
 • d. (aanleg)steigers;
 • e. oeverbeschoeiingen;
 • f. verkoop van boten, vaartuigen en daaraan aanverwante watersportartikelen;
 • g. aan de bestemming gerelateerde kantoorvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen sanitaire voorzieningen, groenvoorzieningen en tuinen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
19.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 51.2.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Recreatie - Jachthaven' aangewezen gronden mogen géén gebouwen worden gebouwd.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. Op de voor 'Recreatie - Jachthaven' aangewezen gronden mogen bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, met uitzondering van overkappingen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 5,00 meter, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 meter bedraagt en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 meter bedraagt;
  • 2. lichtmasten, starttorens, en scheepvaarttekens, waarvan de bouwhoogte maximaal 8,00 meter bedraagt.
19.3 Specifieke gebruiksregels
19.3.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens;
 • b. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik;
 • c. detailhandel, anders dan overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.1.1;
 • d. recreatief nachtverblijf anders dan overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.3.2
 • e. horecadoeleinden;
 • f. gebouwen voor bewoning.
19.3.2 Recreatief nachtverblijf
 • a. Recreatief nachtverblijf is slechts toegestaan voor de duur van 2 x 24 uur.