direct naar inhoud van Artikel 18 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: BP Noordelijke kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.NoordelijkkernenBP-VA02

Artikel 18 Recreatie - Dagrecreatie

18.1 Bestemmingsomschrijving
18.1.1 Algemeen

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie;
 • b. evenementen en standplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' waarbij voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 18.4.2;
 • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen,

en de daarbij behorende voorzieningen.

18.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 51.2.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden mogen géén gebouwen worden gebouwd.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. Op de voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden mogen bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, met uitzondering van overkappingen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 5,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen, welke voor zover aanwezig voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 meter en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 meter bedraagt.
18.3 Nadere eisen
18.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van bebouwing;
 • b. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
18.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 18.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • i. instandhouding van omliggende waarden.
18.4 Specifieke gebruiksregels
18.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens;
 • b. verblijfsrecreatie;
 • c. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik;
 • d. detailhandel;
 • e. horecadoeleinden;
 • f. permanente bewoning.
18.4.2 Evenemententerreinen

Evenementen zijn toegestaan uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' en onder de volgende voorwaarden:

 • a. het evenement is toegestaan overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 • b. het evenement duurt maximaal 15 dagen aaneengesloten, inclusief het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement;
 • c. een locatie wordt niet meer dan 3 maal per jaar voor een evenement gebruikt;
 • d. er vindt geen horeca ter plaatse plaats, anders dan inherent aan het toegestane evenement;
 • e. er vindt geen detailhandel ter plaatse plaats, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane evenement, met uitzondering van vlooien- en/of rommelmarkten;
 • f. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien;
 • g. er vindt geen recreatief nachtverblijf ter plaatse plaats;
 • h. aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving wordt voldaan;
 • i. het evenement leidt niet tot onevenredige aantasting van bestaande natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden;
 • j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. het woon- en leefklimaat;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grond.
18.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een verleende omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren:

 • a. het aanbrengen van halfverhardingen ten behoeve van evenementen.
18.5.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 18.5.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
18.5.3 Toetsingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 18.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen voor de in artikel 18.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden, niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.