direct naar inhoud van Artikel 16 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: BP Noordelijke kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.NoordelijkkernenBP-VA02

Artikel 16 Maatschappelijk - Begraafplaats

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. begraafplaats;
 • b. religieuze doeleinden, waaronder tevens begrepen een kerk of een kapel;
 • c. urnenmuur;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. groenvoorzieningen;
  • 2. wegen en paden;
  • 3. parkeervoorzieningen;
  • 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
16.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 51.2.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 16.1 genoemde bestemming, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak';

met inachtneming van de volgende regels (16.2.2 tot en met 16.2.3).

16.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag tot maximaal 100% worden bebouwd;
 • b. gebouwen zullen met een kap van maximaal 60° worden afgedekt;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de bestaande goothoogte, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de aangeduide maximale goothoogte geldt;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt;
 • e. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde wordt verwezen naar artikel 16.2.3.
16.2.3 Overige regels
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde mag maximaal 3,00 meter bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen met een open constructie, waarvan de bouwhoogte maximaal 3,50 meter bedraagt;
  • 2. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 8,00 meter bedraagt.
16.3 Nadere eisen
16.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing;
 • b. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
16.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 16.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • i. instandhouding van omliggende waarden.
16.4 Afwijken van de bouwregels
16.4.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het bouwen van gebouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 16.2.2 voor het gedeeltelijk buiten het bouwvlak bouwen van gebouwen ten behoeve van opslag, met dien verstande dat:

 • a. de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak maximaal 20,00 m2 bedraagt;
 • b. de bouwhoogte maximaal 3,00 meter bedraagt;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
16.5 Specifieke gebruiksregels
16.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens;
 • b. gebouwen voor recreatieve bewoning;
 • c. horeca;
 • d. detailhandel;
 • e. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik en dan niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw.