direct naar inhoud van Artikel 14 Groen
Plan: BP Noordelijke kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.NoordelijkkernenBP-VA02

Artikel 14 Groen

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Algemeen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, zoals trapvelden, speelplaatsen, plantsoenen, waterpartijen met de daarbij behorende voet- en fietspaden en andere voorzieningen;
 • b. structurele beplantingen;
 • c. een boomgaard, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - boomgaard';
 • d. behoud, herstel en ontwikkeling van het structureel groen en/of de aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - waardevol groen';
 • e. recreatief medegebruik;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. evenementen en standplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' waarbij voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 14.3.2.
14.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 51.2.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen géén gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen, met dien verstande dat;
  • 1. de bouwhoogte van deze gebouwen bedraagt maximaal 3,00 meter;
  • 2. de oppervlakte maximaal 15 m2 bedraagt;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - waardevol groen' mogen geen gebouwen worden opgericht;
 • b. gebouwen ten behoeve van de opslag van materialen voor buitenactiviteiten uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak' ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';

met inachtneming van de volgende regels (14.2.2 tot en met 14.2.4).

14.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak mogen slechts gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag tot maximaal 100% worden bebouwd;
 • c. gebouwen zullen met een plat dak worden afgedekt;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,00 meter;
 • e. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde wordt verwezen naar artikel 14.2.4.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouw zijnde:

 • a. noodzakelijk met het oog op de regeling van de veiligheid van het verkeer;
 • b. ten behoeve van de verlichting van wegen, rijwiel- en voetpaden;
 • c. behorende tot de recreatieve voorziening, zoals recreatieve bewegwijzering, informatieborden en kleinschalige uitzicht- en rustpunten;
 • d. behorende tot het straatmeubilair;
 • e. ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. daarmee vergelijkbare bouwwerken.
14.2.4 Overige regels
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt maximaal 5,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen maximaal 1,00 meter bedraagt en de bouwhoogte van voorzieningen voor verkeer en verlichting maximaal 2,00 meter bedraagt.
14.3 Specifieke gebruiksregels
14.3.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden voor en/of als:

 • a. de aanleg van terrassen ten behoeve van particulier gebruik.
14.3.2 Evenemententerreinen

Evenementen zijn toegestaan uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' en onder de volgende voorwaarden:

 • a. Het evenement is toegestaan overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • b. Het evenement duurt maximaal 15 dagen aaneengesloten, inclusief het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement.
 • c. Een locatie wordt niet meer dan 3 maal per jaar voor een evenement gebruikt.
 • d. Er vindt geen horeca ter plaatse plaats, anders dan inherent aan het toegestane evenement.
 • e. Er vindt geen detailhandel ter plaatse plaats, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane evenement, met uitzondering van vlooien- en/of rommelmarkten.
 • f. Er vindt geen recreatief nachtverblijf ter plaatse plaats.
 • g. In de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien.
 • h. Aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving wordt voldaan.
 • i. Het evenement leidt niet tot onevenredige aantasting van bestaande natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden.
 • j. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. het woon- en leefklimaat;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grond.
14.4 Afwijken van de gebruiksregels
14.4.1 Afwijken van de gebruiksregels voor het verbreden van wegen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 14.1 ten behoeve van het verbreden van aan de bestemming grenzende wegen of voor de aanleg van fietspaden, onder de voorwaarden dat:

 • a. de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft;
 • b. de verbreding binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter plaatse past;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • d. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad.
14.4.2 Afwijken van de gebruiksregels voor het realiseren van parkeerplaatsen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 14.1 ten behoeve van het realiseren van maximaal 5 parkeerplaatsen per 1.000 m² aaneengesloten groen, onder de voorwaarden dat:

 • a. de parkeerbehoefte is aangetoond;
 • b. de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft;
 • c. deze passen binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter plaatse;
 • d. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • e. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad.
14.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.5.1 Vergunningsplicht

Het is verboden in afwijking van een verleende omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren:

 • a. het verwijderen, vellen en/of rooien van karakteristieke beplanting ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - waardevol groen';
 • b. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van bosstroken en/of grasbanen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - waardevol groen';
 • c. het vellen en/of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadiging van houtgewas ten gevolge kunnen hebben, behoudens bij wijze van verzorging van de aanwezige houtopstanden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - waardevol groen';
 • d. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - waardevol groen';
 • e. het aanbrengen van halfverhardingen ten behoeve van evenementen.
14.5.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 14.5.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
14.5.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 14.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen voor de in artikel 14.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden, niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

14.6 Wijzigingsbevoegdheid
14.6.1 Wijziging in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', Wonen - 3' en/of 'Tuin'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' en/of 'Tuin', ten behoeve van:

 • a. de vergroting van een aan de bestemming 'Groen' grenzende tuin;

met dien verstande dat:

  • 1. er geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht;
  • 2. de totstandkoming van een aanvaardbaar woonmilieu in de omliggende en bestaande woning(en) gegarandeerd kan worden;
  • 3. de effecten op de omgeving niet zullen toenemen;
  • 4. uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
  • 5. de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets), waarbij geldt dat de bestaande waterhuishouding niet mag verslechteren als gevolg van de ontwikkeling;
  • 6. bij de wijziging in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' en/of 'Tuin' voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 25, 26, 27 en/of 22.