direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Agrarisch" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf;
 • b. niet-agrarische nevenactiviteiten, als bedoeld in 3.2.4 en 3.2.5;
 • c. kleinschalig kampeerterrein;
 • d. behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke waarden;
 • e. behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden;
 • f. behoud en bescherming van aardkundige waarden;
 • g. waterhuishoudkundige doeleinden;
 • h. extensief recreatief medegebruik;
 • i. doeleinden van openbaar nut;
 • j. niet agrarische nevenactiviteiten in de vorm van een hondentrainingsveld ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - hondentrainingsveld";

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen en sloten, en overeenkomstig de in 3.2. opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

3.2 Nadere detaillering van de bestemming
3.2.1 Verhouding tussen de doeleinden

Binnen de bestemming "Agrarisch" is het beleid gericht op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor een duurzame en concurrerende landbouw alsmede het beschermen en verder ontwikkelen van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

3.2.2 Bouwvlak

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" zijn agrarische bedrijven toegestaan.

Per bouwvlak is maximaal één agrarisch bedrijf toegestaan. Indien blijkens de aanduiding "relatie" sprake is van een gekoppeld bouwvlak dan zijn hierop de bepalingen met betrekking tot een "enkel" bouwvlak van overeenkomstige toepassing.

3.2.3 Agrarische bedrijfsvormen

Op het bouwvlak zijn uitsluitend de volgende agrarische bedrijfsvormen toegestaan:

Op het bouwvlak mag een grondgebonden agrarisch bedrijf (met inbegrip van een paardenhouderij) worden uitgeoefend, alsmede een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf of intensieve veehouderij of bedrijf met intensieve veehouderijtak.
Voorts is -al dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarisch bedrijf- uitsluitend het volgende type agrarisch bedrijf toegestaan:

 • een glastuinbouwbedrijf ter plaatse van de aanduiding "glastuinbouw";
 • een intensieve veehouderij en bedrijf met een intensieve veehouderijtak ter plaatse van de aanduiding "intensieve veehouderij".
3.2.4 Ondergeschikte detailhandel

Ten dienste van het agrarisch bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan als niet-agrarische nevenactiviteit. Daarbij mag het enkel gaan om detailhandel in streekgebonden producten en agrarisch gerelateerde producten.

Het ruimtebeslag dat voor deze detailhandelsactiviteit zowel inpandig als uitpandig wordt aangewend mag maximaal 100 m2 bedragen.

3.2.5 Niet-agrarische nevenactiviteiten

Afhankelijk van de voor een bouwvlak aangegeven aanduiding zijn op bouwvlakken voorts uitsluitend de volgende niet-agrarische nevenactiviteiten naast de agrarische bedrijfsvoering toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen, waarbij voor de betreffende activiteit maximaal de genoemde vloeroppervlakte is toegestaan:

Aanduiding   adres   vloeroppervlakte  
agrarisch loonbedrijf   Bergbosweg 16   900 m2  
agrarisch loonbedrijf   Broekkant 44-46   4126 m2  
agrarisch loonbedrijf   't Hool 6   610 m2  
agrarisch loonbedrijf   Rummeling 5   750 m2  
specifieke vorm van agrarisch - caravanstalling   Broekkant 63a   3200 m2  
specifieke vorm van agrarisch – cultuurtechnisch bedrijf *)   't Winkel 39   600 m2  
specifieke vorm van agrarisch – kleinschalig kamperen   Groenstraat 3   1660 m2  
specifieke vorm van agrarisch – kleinschalig kamperen   Kluisweg 11a   1551 m2 **)  
zorgboerderij   Grote Bleek 3   250 m2  

*) hier is een cultuurtechnische afdeling toegestaan, gericht op aanleg en onderhoud van sportvelden, o.m. met kunstgras.

**) met inbegrip van de plaatsen voor kampeermiddelen; per kleinschalig kampeerterrein zijn maximaal 25 kampeermiddelen toegestaan met een niet-permanent karakter (tenten, toercaravans e.d.).

3.2.6 Landschappelijke waarden

Gestreefd wordt naar behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke waarden. Dit houdt in:

 • a. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - open akkercomplex": behoud van de openheid en/of het reliëf van de open en bolle akkers;
 • b. behoud en ontwikkeling van de binnen het gebied voorkomende steilranden en landschapselementen.
3.2.7 Cultuurhistorische waarden

Gestreefd wordt naar behoud, herstel en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden. Dit houdt in dat:

 • a. binnen de als "cultuurhistorische waarden" aangeduide gronden het beleid is gericht op behoud van de historische verkavelingsstructuur en kleinschaligheid van het landschap;
 • b. het beleid is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarde van een in bijlage 2 als beeldbepalend pand opgenomen pand.
3.2.8 Aardkundige waarden

Gestreefd wordt naar behoud en bescherming van aardkundige waarden. Dit houdt in dat ter plaatse van de aanduiding "overig - aardkundig waardevol gebied" de aan het gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het aanwezig zijn van bijzondere aardkundige verschijnselen zoals dalglooiingen, steilranden en bodemovergangen, dienen te worden beschermd.

3.2.9 Waterhuishoudkundige doeleinden

Onder waterhuishoudkundige doeleinden wordt in ieder geval verstaan dat de gronden binnen een strook van 5 m aan weerszijden van de bestemmingen "Waterstaat – Beek" en " Waterstaat – Waterlopen" mede bestemd zijn voor waterhuishoudkundige doeleinden.

3.2.10 Extensief recreatief medegebruik

Het gehele gebied mag worden gebruikt ten behoeve van extensief recreatief medegebruik. Ter ondersteuning van het recreatief medegebruik worden beperkte recreatieve voorzieningen toegestaan in het gehele gebied zoals paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d.

3.2.11 Aan huis verbonden beroep en lichte bedrijvigheid

Voor zover ingevolge deze regels een bedrijfswoning is toegestaan, is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep en lichte bedrijvigheid toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% voor aan huis verbonden beroepen en 50% voor lichte bedrijvigheid van de vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m².
 • b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.
 • c. Detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met het aan huis verbonden beroep of de lichte bedrijvigheid.
 • d. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij geldt dat deze past in categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1).
 • e. De woonfunctie dient de hoofdfunctie te blijven.
 • f. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
3.2.12 Tijdelijke huisvesting werknemers

Tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers door logies in de eigen bedrijfswoning is toegestaan, uitsluitend voorzover het werknemers betreft, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten, en mits de oppervlakte voor de huisvesting, exclusief gezamenlijke ruimten, minimaal 12 m2 per werknemer bedraagt.

3.2.13 Kleinschalig kampeerterrein

Het gebruik van gronden binnen deze bestemming ten behoeve van een kleinschalig kampeerterrein is toegestaan, met dien verstande dat het aantal geplaatste kampeermiddelen niet meer dan 5 mag bedragen.

3.2.14 Paardenbakken

Voor paardenbakken geldt dat deze zijn toegestaan binnen het bouwvlak, alsmede, voorzover bestaand, buiten het bouwvlak.

3.3 Bouwregels
3.3.1 Toegestane bebouwing

Op de tot "Agrarisch" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van doeleinden omschreven in 3.1. en nader gedetailleerd in 3.2.

3.3.2 Bebouwing binnen agrarisch bouwvlak

Binnen het bouwvlak mogen uitsluitend worden opgericht:

 • a. agrarische bedrijfsgebouwen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "intensieve veehouderij", voorzover gelegen binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied" de bestaande bebouwde oppervlakte van agrarische bedrijfsgebouwen ten behoeve van intensieve veehouderij binnen het bouwvlak met maximaal 15% mag worden vergroot;
 • b. agrarische bedrijfsgebouwen in de vorm van kassen zijn uitsluitend toegestaan op bouwvlakken met de aanduiding "glastuinbouw";
  kassen in de vorm van teeltondersteunende voorzieningen zijn op elk bouwvlak toegestaan met een maximum van 5000 m2 per bouwvlak;
 • c. de bebouwde oppervlakte van rijhallen ten dienste van paardenhouderijen mag maximaal 1000 m2 bedragen. Indien de bestaande bebouwde oppervlakte meer bedraagt, geldt de bestaande bebouwde oppervlakte als maximum;
 • d. indien en voor zover een nevenactiviteit als bedoeld in 3.2.5. is toegestaan, gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze nevenactiviteit, met dien verstande dat de in 3.2.5. genoemde vloeroppervlakte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de nevenactiviteit als de maximaal toegestane vloeroppervlakte geldt;
 • e. één bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen per bouwvlak, met dien verstande dat:
   • voor zover de aanduiding "bedrijfswoning uitgesloten" is opgenomen, op het betreffende bouwvlak geen bedrijfswoning is toegestaan;
   • voor zover de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is opgenomen, op het betreffende bouwvlak maximaal 2 bedrijfswoningen zijn toegestaan;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het agrarisch bedrijf, zoals sleufsilo's;
 • g. voorzover binnen het bouwvlak via wijziging als bedoeld in 3.9.2 de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - permanente tov' wordt opgenomen, mogen op dit gedeelte enkel bouwwerken worden opgericht ten behoeve van permanente teeltondersteunende voorzieningen.
3.3.3 Maatvoering bebouwing binnen agrarisch bouwvlak

De maatvoering van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op het bouwvlak is als volgt.

Hierbij geldt dat, indien de bestaande (legale) afstand of goot- of bouwhoogte, voorzover opgericht in overeenstemming met de Woningwet, afwijkt van onderstaande maten, de bestaande afstand respectievelijk goot- of bouwhoogte als minimum/ maximum geldt.

BOUWWERKEN ALGEMEEN   MIN.   MAX.  
AFSTAND TOT DE ZIJDELINGSE PERCEELSGRENS   5 m   n.v.t.  

BEDRIJFSGEBOUWEN PER BOUWVLAK   MIN.   MAX.  
GOOTHOOGTE   n.v.t.   5,5 m  
BOUWHOOGTE   n.v.t.   10 m  
AFSTAND KASSEN TOT WONINGEN VAN DERDEN   25 m    
DAKHELLING   12°   45°  
HOOFDGEBOUW VAN BEDRIJFSWONING   MIN.   MAX.  
GOOTHOOGTE   n.v.t.   5,5 m  
BOUWHOOGTE   n.v.t.   8 m  
INHOUD   Maximaal 750 m3; voor zover de inhoud ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan meer bedraagt, geldt de bestaande inhoud als maximum.  
BIJGEBOUWEN EN AANBOUWEN BIJ BEDRIJFSWONING   MIN.   MAX.  
GEZAMENLIJKE OPPERVLAKTE PER WONING   n.v.t.   90 m2 *)  
GOOTHOOGTE   n.v.t.   3 m  
BOUWHOOGTE   n.v.t.   5,5 m  
AFSTAND VRIJSTAANDE BIJGEBOUWEN TOT ACHTERGEVEL BEDRIJFSWONING OF VERLENGDE DAARVAN   n.v.t.   15 m  
BOUWWERKEN, GEEN GEBOUWEN ZIJNDE   MAX.  
BOUWHOOGTE MESTSILO   8,5 m  
BOUWHOOGTE OVERIGE SILO'S   12 m  
BOUWHOOGTE ERFAFSCHEIDINGEN   Voor voorgevelrooilijn: 1,5 m;
Overige: 2 m  
BOUWHOOGTE OVERIGE BOUWWERKEN, GEEN GEBOUWEN ZIJNDE   2,5 m  
GEZAMENLIJKE OPPERVLAKTE PER WONING   30 m2 *)  

*) de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aanbouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde tezamen, mag hierbij maximaal 90 m2 bedragen.

3.3.4 (Maatvoering) bebouwing buiten agrarisch bouwvlak

Voor het oprichten van bouwwerken buiten het bouwvlak geldt het volgende:

 • a. Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het agrarisch grondgebruik worden opgericht met een maximale bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat:
   • bestaande permanente teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak, geacht worden te voldoen aan het plan; nieuwe permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan op het bouwvlak;
   • tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen (gedurende maximaal 6 maanden) en boomteelthekken zijn toegestaan tot een bouwhoogte van maximaal 3 m (indien en voor zover er sprake is van een bouwwerk);
   • de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1,5 m mag bedragen;
   • het oprichten van sleufsilo's niet is toegestaan;
   • paardenbakken buiten het bouwvlak zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande paardenbakken;
   • ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - veldschuur" een veldschuur is toegestaan;
 • b. Ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik is voorts uitsluitend het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan zoals banken, picknicktafels e.d. met een maximale bouwhoogte van 2 m.
3.4 Ontheffing van de bouwregels
3.4.1 Vergroting bebouwde oppervlakte intensieve veehouderij binnen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.3.2 onder a. teneinde ter plaatse van de aanduiding "intensieve veehouderij", voorzover gelegen binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied", een grotere bebouwde oppervlakte van agrarische bedrijfsgebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. vergroting kan uitsluitend worden toegestaan indien dit noodzakelijk is vanwege eisen voor dierenwelzijn;
 • b. de ontheffing leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden.
3.4.2 Grotere oppervlakte rijhal

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.3.2 onder c. teneinde een rijhal met een grotere oppervlakte toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. aangetoond kan worden dat een grotere oppervlakte noodzakelijk is ten behoeve van een doelmatige bedrijfsvoering; hiertoe kan nader advies ingewonnen worden bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;
 • b. de oppervlakte van de rijhal mag niet meer bedragen dan 2000 m2;
 • c. de rijhal wordt niet gebruikt voor publieks- of verkeersaantrekkende activiteiten;
 • d. de ontheffing leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden.
3.4.3 Tweede agrarische bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.3.2. onder e. teneinde een tweede agrarische bedrijfswoning op een bouwvlak toe te staan.

Een tweede agrarische bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woning moet noodzakelijk zijn voor een blijvend toezicht door twee personen op het bedrijf; dit heeft zowel betrekking op de aard als op de omvang van het bedrijf;
 • b. vooraf dient omtrent het bepaalde onder a. advies te zijn ingewonnen van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;
 • c. er is nog niet eerder een tweede agrarische bedrijfswoning voor het bedrijf gebouwd;
 • d. de tweede agrarische bedrijfswoning dient te voldoen aan de maatvoeringseisen genoemd in 3.3.3.;
 • e. de tweede woning mag uitsluitend binnen het bestaande agrarische bouwvlak worden gebouwd;
 • f. de twee bedrijfswoningen moeten over dezelfde toegangsweg ontsloten worden;
 • g. de tweede woning mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • h. voldaan wordt aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder.
3.4.4 Verhoging goot- en bouwhoogte bedrijfsgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.3.3 teneinde verhoging van de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de grotere hoogte is nodig in het kader van dierenwelzijn;
 • b. de goothoogte mag maximaal 7 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag maximaal 13 m bedragen;
 • d. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
 • e. de ontheffing leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden.
3.4.5 Ontheffing bouwhoogte i.v.m. technische maatregelen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.3.3 teneinde een grotere bouwhoogte van bedrijfsgebouwen toe te staan voor het treffen van milieutechnische voorzieningen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m boven de (feitelijke) bouwhoogte van het betreffende gebouw;
 • b. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt.
3.4.6 Schuilhutten

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.3.4. onder a. teneinde buiten het bouwvlak bouwwerken toe te staan in de vorm van schuilhutten, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. deze ontheffing wordt niet verleend indien de schuilhut wordt opgericht ten dienste van een agrarisch bedrijf;
 • b. een schuilhut is niet toegestaan binnen de dubbelbestemming "Waarde - Natura 2000";
 • c. een schuilhut is niet toegestaan binnen de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch – open akkercomplex";
 • d. per agrarisch perceel mag maximaal één schuilhut worden opgericht, met dien verstande dat het perceel een minimale oppervlakte heeft van 5.000 m2;
 • e. het bouwwerk dient hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden te zijn;
 • f. de schuilhut moet minimal aan één zijde open zijn;
 • g. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 • h. de oppervlakte mag maximaal 30 m2 bedragen.
3.4.7 Grotere hoogte erf- en perceelsafscheidingen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.3.4. onder a. teneinde voor erf- en perceelsafscheidingen buiten het bouwvlak een grotere bouwhoogte toe te staan tot maximaal 2 m, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de grotere bouwhoogte is noodzakelijk om dieren binnen de wei te houden;
 • b. de erf- en perceelsafscheidingen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van afrasteringen;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. de ontheffing leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden.
3.5 Specifieke gebruiksregels
3.5.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van:

 • a. gronden en/of opstallen voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik en plaatsvindt op het bouwvlak;
 • b. gronden en/of opstallen voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten, tenzij dit plaatsvindt ten behoeve van de agrarische productie binnen het agrarisch bedrijf dan wel uitsluitend betrekking heeft op agrarische producten van het eigen bedrijf;
 • c. gronden en/of opstallen voor detailhandel, behoudens het bepaalde in 3.2.4.;
 • d. gronden en/of opstallen voor bewoning, behoudens bewoning van de toegestane bedrijfswoningen;
 • e. (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
 • f. gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
 • g. gronden voor het afgraven, verlagen, egaliseren of ophogen van de bodem ter plaatse van de aanduiding 'overig – aardkundig waardevol gebied'.
3.6 Ontheffing van de gebruiksregels
3.6.1 Agrarisch verwant bedrijf/agrarisch technisch hulpbedrijf als nevenactiviteit

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.5. teneinde een vorm van agrarisch verwant bedrijf of agrarisch technisch hulpbedrijf als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de nevenactiviteit is niet toegestaan binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • b. de nevenactiviteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume; er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
 • c. de vloeroppervlakte, die wordt aangewend voor deze nevenactiviteit, mag niet meer bedragen dan 500 m2;
 • d. de totale vloeroppervlakte van nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, behoudens de oppervlakte die wordt gebruikt voor het plaatsen van kampeermiddelen op een kleinschalig kampeerterrein en de oppervlakte die wordt gebruikt voor inpandige statische opslag, mag maximaal 750 m2 bedragen;
 • e. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • f. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • g. detailhandel ten behoeve van deze niet-agrarische nevenactiviteit is niet toegestaan;
 • h. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • i. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
 • j. de ontheffing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden.
3.6.2 Zorgverlenende nevenactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.5., teneinde nevenactiviteiten in de vorm van zorgverlening op sociaal, fysiek of psychisch vlak toe te staan bij een agrarisch bedrijf, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de nevenactiviteit is niet toegestaan binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • b. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de "Regeling Beëindiging Veehouderijtakken", de regeling "Ruimte-voor-ruimte" of de regeling "Tegenprestatie Buitengebied in ontwikkeling gemeente Cranendonck";
 • c. uitsluitend gebouwen op het bestaande bouwvlak mogen voor de nevenactiviteit worden gebruikt, die voldoen aan de maatvoeringseisen voor bedrijfsgebouwen als bedoeld in 3.3.3.;
 • d. de vloeroppervlakte, die wordt aangewend voor deze nevenactiviteit, mag niet meer bedragen dan 250 m2;
 • e. de totale vloeroppervlakte van nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, behoudens de oppervlakte die wordt gebruikt voor het plaatsen van kampeermiddelen op een kleinschalig kampeerterrein en de oppervlakte die wordt gebruikt voor inpandige statische opslag, mag maximaal 750 m2 bedragen;
 • f. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • g. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • h. detailhandel is uitsluitend toegestaan in ondergeschikte, aan de nevenactiviteit gerelateerde vorm, uitsluitend in ter plaatse vervaardigde producten;
 • i. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • j. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
 • k. de ontheffing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden.
3.6.3 Kleinschalig kampeerterrein

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.13teneinde als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf een kleinschalig kampeerterrein en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, toe te staan, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de nevenactiviteit is niet toegestaan binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • b. kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan op gronden gelegen op of tot maximaal 150 m uit het bouwvlak, gerekend vanaf de achtergrens van het bouwvlak;
 • c. slechts kampeermiddelen zijn toegestaan met een niet-permanent karakter (tenten, toercaravans e.d.); chalets, trekkershutten en stacaravans zijn niet toegestaan;
 • d. maximaal 25 kampeermiddelen zijn toegestaan, met een maximaal oppervlak van 750 m²;
 • e. gebouwde voorzieningen ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein, zoals sanitaire voorzieningen, zijn uitsluitend toegestaan op het bouwvlak;
 • f. de voorzieningen worden, voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is, gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing, of anders aansluitend aan de bestaande bebouwing;
 • g. de oppervlakte van bouwwerken ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein mag maximaal 50 m2 bedragen, behalve indien gebruik wordt gemaakt van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen;
 • h. gebruik voor een kleinschalig kampeerterrein is uitsluitend toegestaan in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober;
 • i. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; dit dient te worden aangetoond middels een beplantingsplan;
 • j. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • k. de belangen van omwonenden mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • l. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • m. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • n. er mogen geen risico's bestaan vanuit het oogpunt van externe veiligheid, en er mag geen sprake zijn van situering binnen zakelijke rechtstroken;
 • o. de ontheffing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2 omschreven waarden.
3.6.4 Recreatieve nevenactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.5., teneinde als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf extensieve vormen van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de nevenactiviteit is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding "reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied";
 • b. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de "Regeling Beëindiging Veehouderijtakken", de regeling "Ruimte-voor-ruimte" of de regeling "Tegenprestatie Buitengebied in ontwikkeling gemeente Cranendonck";
 • c. de nevenactiviteit vindt plaats naast en ter ondersteuning van de agrarische bedrijfsvoering;
 • d. verblijfsrecreatieve activiteiten zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van vakantieappartementen, kamerverhuur, bed & breakfast en trekkershutten; kampeermiddelen, chalets en stacaravans zijn niet toegestaan; groepsaccommodatie is uitsluitend toegestaan in bestaande bedrijfsgebouwen, die zijn gelegen in een bebouwingsconcentratie;
 • e. maneges zijn niet toegestaan;
 • f. uitsluitend gebouwen op het bestaande bouwvlak mogen voor de nevenactiviteit worden gebruikt, die voldoen aan de maatvoeringseisen voor bedrijfsgebouwen als bedoeld in 3.3.3.;
 • g. de vloeroppervlakte die wordt aangewend voor recreatieve nevenactiviteiten, mag niet meer bedragen dan 500 m2;
 • h. de totale vloeroppervlakte van nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, behoudens de oppervlakte die wordt gebruikt voor het plaatsen van kampeermiddelen op een kleinschalig kampeerterrein en de oppervlakte die wordt gebruikt voor inpandige statische opslag, mag maximaal 750 m2 bedragen;
 • i. voor verblijfsrecreatieve nevenactiviteiten in de vorm van kamerverhuur, geldt het volgende:
   • dat deze activiteiten zijn uitsluitend toegestaan binnen bestaande gebouwen, dan wel, indien dit niet mogelijk is, herbouw op dezelfde plaats;
   • de oppervlakte mag per kamer maximaal 50 m2 bedragen;
   • de totale oppervlakte ten behoeve van kamerverhuur mag maximaal 300 m2 bedragen;
 • j. voor verblijfsrecreatieve nevenactiviteiten in de vorm van trekkershutten, geldt het volgende:
   • per agrarisch bedrijf kunnen maximaal 3 trekkershutten worden toegestaan;
   • de oppervlakte mag maximaal 30 m2 per trekkershut bedragen;
   • de goothoogte van een trekkershut mag maximaal 2,20 m bedragen;
   • de bouwhoogte van een trekkershut mag maximaal 3,5 m bedragen;
 • k. voor verblijfsrecreatieve nevenactiviteiten in de vorm van vakantieappartementen, geldt het volgende:
   • per agrarisch bedrijf zijn maximaal 5 vakantieappartementen toegestaan;
   • de totale oppervlakte ten behoeve van vakantieappartementen mag maximaal 300 m2 bedragen;
 • l. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • m. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • n. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • o. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
 • p. ten behoeve van de nevenactiviteit is ondersteunende horeca toegestaan, zoals de verkoop van ijs, thee e.d., met een maximum van 100 m2;
 • q. vooraf dient advies te worden gevraagd aan de adviescommissie toerisme en recreatie;
 • r. de ontheffing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2omschreven waarden.
3.6.5 Inpandige statische opslag

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.5. teneinde nevenactiviteiten in de vorm van inpandige statische opslag toe te staan bij een agrarisch bedrijf, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de nevenactiviteit is niet toegestaan binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • b. de nevenactiviteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume; er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
 • c. de opslag mag niet plaatsvinden in kassen;
 • d. de vloeroppervlakte van de bebouwing, die wordt aangewend voor de nevenactiviteit, mag niet meer bedragen dan 1000 m2;
 • e. detailhandel ten behoeve van deze nevenactiviteit is niet toegestaan;
 • f. de milieubelasting mag niet toenemen;
 • g. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • h. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
 • i. de ontheffing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2omschreven waarden.
3.6.6 Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in deze regels ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de huisvesting vindt plaats in:
   • of één of meer woonunits;
   • of één of meer stacaravans;
   • of een bestaand bedrijfsgebouw;
 • b. een dergelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijke grote arbeidsbehoefte van dat bedrijf;
 • c. de huisvesting betreft uitsluitend werknemers, die alleen binnen het bedrijf, waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
 • d. de huisvesting bedraagt niet meer dan 6 maanden per kalenderjaar;
 • e. de gezamenlijke vloeroppervlakte voor de tijdelijke huisvesting, exclusief gezamenlijke ruimten zoals keuken(s) en sanitaire voorzieningen, bedraagt niet meer dan 300 m2;
 • f. de vloeroppervlakte van de huisvesting in woonunits en stacaravans bedraagt exclusief gezamenlijke ruimten minimaal 6 m2 per werknemer;
 • g. de vloeroppervlakte van de huisvesting in een bedrijfsgebouw bedraagt exclusief gezamenlijke ruimten minimaal 12 m2 per werknemer;
 • h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
 • i. voor tijdelijke huisvesting in woonunits of stacaravans geldt als voorwaarde dat voldoende structurele voorzieningen ten behoeve van tijdelijke huisvesting elders ontbreken;
 • j. de bouwhoogte van een woonunit of stacaravan bedraagt niet meer dan 3 m;
 • k. de woonunit of stacaravan wordt geplaatst binnen het bouwvlak, maar niet in een bedrijfsgebouw;
 • l. voor tijdelijke huisvesting in woonunits of stacaravans geldt dat voorzien moet zijn in een goede landschappelijke inpassing;
 • m. de woonunits en stacaravans worden telkens na het tijdelijk gebruik verwijderd;
 • n. voor tijdelijke huisvesting in een bestaand bedrijfsgebouw geldt dat er geen sprake mag zijn van zelfstandige wooneenheden;

Burgemeester en wethouders trekken de ontheffing in indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijke grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is.

3.6.7 Afhankelijke woonruimte

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.5.1. onder e., en toestaan dat een (vrijstaand) bijgebouw bij een woning wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
 • b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • c. het gebruik als afhankelijke woonruimte uitsluitend plaatsvindt in één of meer aaneengebouwde bijgebouwen;
 • d. de afhankelijke woonruimte wordt ingepast binnen de toegestane bijgebouwen, met een maximale oppervlakte van 90 m2;
 • e. het bijgebouw is gelegen op een maximale afstand van 30 m van het hoofdgebouw;
 • f. burgemeester en wethouders trekken de ontheffing in, indien de bij het verlenen van de ontheffing bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
3.6.8 Paardenbak buiten bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.14 en 3.3.4, teneinde paardenbakken buiten het bouwvlak toe te staan, mits voldaan wordt aan het volgende:

 • a. Een paardenbak mag uitsluitend worden gerealiseerd op een perceel met een minimale oppervlakte van 2500 m².
 • b. De paardenbak dient landschappelijk ingepast te worden.
 • c. Het watersysteem ter plaatse mag niet onevenredig worden aangetast; hieromtrent dient aan de waterbeheerder advies te worden gevraagd.
3.7 Aanlegvergunning
3.7.1 Aanlegvergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de in het schema onder 3.7.4. opgenomen aanlegvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te voeren.

3.7.2 Uitzonderingen vergunningenplicht

Het onder 3.7.1. vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

 • a. welke plaatshebben op een bouwvlak;
 • b. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
 • c. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
 • d. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.
3.7.3 Toetsing aan aanwezige waarden

De in 3.7.1. bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in 3.1., nader gedetailleerd in 3.2. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder 3.7.4. de toetsingscriteria weergegeven.

3.7.4 Schema aanlegvergunningen

Aanlegvergunningplichtige werken/werkzaamheden   criteria voor verlening van de aanlegvergunning  
het aanbrengen van (infrastructurele) ondergrondse leidingen   1. het aanbrengen van de leidingen mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de agrarische belangen;
2. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke waarden;
3. binnen de gronden met de aanduiding "overig - aardkundig waardevol gebied" mogen de aardkundige waarden niet blijvend worden aangetast;  
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 200 m2   1. het aanbrengen van verhardingen dient noodzakelijk te zijn in het kader van de agrarische bedrijfsvoering dan wel het recreatief medegebruik;
2. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke waarden;
3. binnen de gronden met de aanduiding "overig - aardkundig waardevol gebied" mogen de aardkundige waarden niet blijvend worden aangetast;  
het vellen of rooien van houtgewas   1. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke waarden; dit houdt in dat de aanwezige landschapselementen niet onevenredig mogen worden aangetast;
2. binnen de gronden met de aanduiding "overig - aardkundig waardevol gebied" mogen de aardkundige waarden niet blijvend worden aangetast;
 
en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van agrarisch – open akkercomplex":
- het beplanten van gronden met houtgewas, voorzover het houtgewas betreft dat hoger opgaat dan 1 meter;
- het diepploegen en diepwoelen van de bodem;
- het afgraven, ophogen en egaliseren van de bodem;  
1. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het reliëfrijke karakter van de bolle akkers;
2. de openheid van de open akkers mag niet onevenredig worden aangetast;
 
en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "overig - aardkundig waardevol gebied" :
- het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginningen;  
de aardkundige waarden mogen niet blijvend worden aangetast;  
en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "cultuurhistorische waarden" :
- het beplanten van gronden met houtgewas, voorzover het houtgewas betreft dat hoger opgaat dan 1 meter;
- het wijzigen van het verkavelingspatroon door middel van het graven en dempen van sloten;
- het afgraven, ophogen en egaliseren van de bodem;  
er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de cultuurhistorische waarden  
3.8 Sloopvergunning
3.8.1 Sloopverbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) een in bijlage 2 opgenomen beeldbepalend pand, of delen van het beeldbepalend pand, te slopen.

3.8.2 Uitzonderingen

Het onder 3.8.1. vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan sloopvergunning is verleend;
 • b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en waarvoor tot het van kracht worden van het plan geen sloopvegvergunning vereist was;
 • c. welke betreffen het normale onderhoud, beheer en gebruik.
3.8.3 Verlening

De in 3.8.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige afbreuk wordt toegebracht aan de te beschermen architectonische of cultuurhistorische waarden. Dienaangaande wordt advies ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommissie.

3.9 Wijzigingsbevoegdheid
3.9.1 Wijziging t.b.v. omschakeling naar intensieve veehouderij

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen teneinde omschakeling toe te staan naar een intensieve veehouderij of een bedrijf met een intensieve veehouderijtak, mede door middel van het aanduiden van het desbetreffende agrarische bouwvlak met de aanduiding "intensieve veehouderij", mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. omschakeling is uitsluitend mogelijk binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - verwevingsgebied" en "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • b. aangetoond kan worden dat het een duurzame locatie voor de intensieve veehouderij betreft conform de provinciale handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij;
 • c. het bouwvlak mag maximaal 2,5 hectare bedragen;
 • d. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden.
3.9.2 Wijziging t.b.v. vergroting agrarisch bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen ten behoeve van vergroting en/of vormverandering van een bouwvlak, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de vergroting en/of vormverandering dient noodzakelijk te zijn uit het oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en/of –ontwikkeling, waaronder begrepen het kunnen plaatsen van permanente teeltondersteunende voorzieningen op het agrarisch bouwblok; omtrent het noodzakelijkheidscriterium wordt advies aangevraagd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;
 • b. de vergroting en/ of vormverandering van het bouwvlak mag als volgt plaatsvinden:
   • grondgebonden agrarische bedrijven en niet-grondgebonden agrarische bedrijven, niet zijnde intensieve veehouderijen en glastuinbouwbedrijven, mogen hun bouwvlak uitbreiden en van vorm veranderen tot een omvang van maximaal 2,5 hectare; ook mag het bouwvlak van bedrijven met een grondgebonden bedrijfstak ten behoeve van de grondgebonden bedrijfstak worden uitgebreid/ van vorm veranderd tot een omvang van maximaal 2,5 hectare;
   • intensieve veehouderijen mogen, voorzover ze zijn gelegen in het aangeduide "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied" of "reconstructiewetzone - verwevingsgebied", hun bouwvlak uitbreiden en van vorm veranderen, uitsluitend als en voorzover dit noodzakelijk is vanwege de eisen voor dierenwelzijn; hetzelfde geldt voor vergroting/ vormverandering ten behoeve van de intensieve veehouderijtak van bedrijven met een intensieve veehouderijtak;
   • voorzover gelegen in het aangeduide "reconstructiewetzone - verwevingsgebied", mogen intensieve veehouderijen voorts hun bouwvlak vergroten tot maximaal 2,5 hectare, uitsluitend indien de locatie een duurzame locatie voor de intensieve veehouderij betreft conform de provinciale handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij; hetzelfde geldt voor vergroting ten behoeve van de intensieve veehouderijtak van bedrijven met een intensieve veehouderijtak;
   • agrarische bouwvlakken van glastuinbouwbedrijven mogen worden uitgebreid tot maximaal 3,5 hectare, waarvan maximaal 3 hectare met kassen mag worden bebouwd;
 • c. bij het wijzigingsplan wordt het nieuwe bouwvlak aangegeven; voorzover daarbij sprake is van een vormverandering, komt het bestaande bouwvlak te vervallen;
 • d. indien het bouwvlak wordt vergroot ten behoeve van het plaatsen van permanente teeltondersteunende voorzieningen, krijgt het vergrote gedeelte van het bouwvlak de nadere aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - permanente tov', wat betekent dat op dit gedeelte enkel bouwwerken mogen worden opgericht ten behoeve van permanente teeltondersteunende voorzieningen;
 • e. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • f. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • g. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden; dit houdt onder meer in dat:
   • door middel van onderzoek dient te worden aangetoond dat er geen overwegende bezwaren bestaan vanwege de aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem;
   • door middel van een onderzoek naar de waterstaatkundige consequenties dient te worden aangetoond dat het waterbelang voldoende is meegewogen.
3.9.3 Wijziging t.b.v. Wonen/ woningsplitsing

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden die zijn aangeduid als "bouwvlak" wijzigen in de bestemming "Wonen" waarbij na bedrijfsbeëindiging de verbouw van een voormalige bedrijfswoning of boerderijgebouw voor woondoeleinden kan worden toegestaan; tevens kan daarbij woningsplitsing worden toegestaan. Een en ander mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. aangetoond dient te worden dat agrarisch hergebruik voor de desbetreffende locatie niet aannemelijk is;
 • b. de wijziging is niet toegestaan binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • c. de bebouwde oppervlakte van de voormalige bedrijfswoning of boerderijgebouw (inclusief de inpandige stal / het inpandig deel) mag niet worden vergroot;
 • d. de agrarische verschijningsvorm van de voormalige boerderij mag niet worden aangetast;
 • e. de bestaande situering van de bebouwing mag niet worden gewijzigd;
 • f. woningsplitsing is uitsluitend toegestaan bij een in bijlage 2 opgenomen gemeentelijk monument, rijksmonument of beeldbepalend pand, alsmede bij woonboerderijen;
 • g. bij woningsplitsing mag in maximaal 2 woningen worden gesplitst;
 • h. de splitsing dient te passen binnen de toegestane woningbouwaantallen per stedelijke of landelijke regio;
 • i. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • j. de oppervlakte van de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 90 m2 per woning;
  indien sprake is van sloop van voormalige bedrijfsgebouwen, kan een grotere oppervlakte van bijgebouwen worden toegestaan, met inachtneming van het volgende:
  • 1. maximaal 25% van het gesloopte oppervlak aan legaal opgerichte bebouwing mag als bijgebouw worden teruggebouwd/ blijven bestaan, tot een totaal maximum aan bijgebouwen, zowel aangebouwd als vrijstaand, van 200 m2;
  • 2. sloop van de in bijlage 2 opgenomen beeldbepalende panden en monumentale panden is niet toegestaan;
  • 3. een grotere oppervlakte kan niet worden toegestaan, indien op deze locatie sloop van bebouwing al heeft plaatsgevonden, sloop kan plaatsvinden in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling, sloopsubsidie is gekregen op basis van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken of de regeling "Tegenprestatie Buitengebied in ontwikkeling gemeente Cranendonck", of de sloop al op andere wijze is verzekerd;
  • 4. de gesloopte oppervlakte mag slechts eenmaal ten behoeve van nieuwe bebouwing in aanmerking worden genomen;
 • k. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;
 • l. voldaan wordt aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder;
 • m. er wordt voldaan aan de geurnormen krachtens de Wet geurhinder en veehouderij, dan wel krachtens een op deze wet gebaseerde verordening;
 • n. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2omschreven waarden;

de regels van "Wonen" worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

3.9.4 Wijziging t.b.v. agrarisch verwant bedrijf/ agrarisch technisch hulpbedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden die zijn aangeduid als "bouwvlak" wijzigen in de bestemming "Bedrijf - Semi-agrarisch", teneinde een agrarisch verwant bedrijf dan wel een agrarisch technisch hulpbedrijf toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. aangetoond dient te worden dat agrarisch hergebruik voor de desbetreffende locatie niet aannemelijk is;
 • b. de wijziging is niet toegestaan op locaties waar sloop van bedrijfsgebouwen heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de "Regeling Beëindiging Veehouderijtakken", de regeling "Ruimte-voor-ruimte" of de regeling "Tegenprestatie Buitengebied in ontwikkeling gemeente Cranendonck";
 • c. de wijziging is niet toegestaan binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • d. het hergebruik dient te passen in de omgeving;
 • e. in opzet en ontwikkelingsperspectief dient het om een kleinschalige activiteit te gaan, met in beginsel slechts enkele werknemers;
 • f. als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt dat het hergebruik plaatsvindt binnen het bestaande bouwvolume; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan;
 • g. in een bedrijfsplan dient te worden aangetoond welke bedrijfsgebouwen noodzakelijk zijn voor de hergebruikfunctie; overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, die niet voor de nieuwe functie wordt gebruikt, dient te worden gesloopt, tenzij de gebouwen een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben;
 • h. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden;
 • i. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • j. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • k. detailhandel is niet toegestaan;
 • l. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2omschreven waarden;

de regels van "Bedrijf - Semi-agrarisch" worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

3.9.5 Wijziging t.b.v. inpandige statische opslag

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden die zijn aangeduid als "bouwvlak" wijzigen in de bestemming "Wonen" met de aanduiding "opslag", teneinde – naast het gebruik ten behoeve van de woonfunctie - hergebruik van de bedrijfsbebouwing toe te kunnen staan voor inpandige statische opslag, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. aangetoond dient te worden dat agrarisch hergebruik voor de desbetreffende locatie niet aannemelijk is;
 • b. de wijziging is niet toegestaan op locaties waar sloop van bedrijfsgebouwen heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de "Regeling Beëindiging Veehouderijtakken", de regeling "Ruimte-voor-ruimte" of de regeling "Tegenprestatie Buitengebied in ontwikkeling gemeente Cranendonck";
 • c. de wijziging is niet toegestaan binnen de aanduiding "reconstructiewetzone -landbouwontwikkelingsgebied";
 • d. voor de wijziging naar de woonfunctie gelden de voorwaarden als opgenomen in 3.9.3;
 • e. het hergebruik voor inpandige statische opslag dient te passen in de omgeving;
 • f. als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt dat hergebruik plaatsvindt binnen het bestaande bouwvolume; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan;
 • g. voor de inpandige statische opslag is een vloeroppervlakte van maximaal 1000 m2toegestaan; overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, dient te worden gesloopt, tenzij het cultuurhistorisch waardevolle panden betreffen;
 • h. de opslag mag niet plaatsvinden in kassen;
 • i. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden;
 • j. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • k. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • l. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • m. detailhandel is niet toegestaan;
 • n. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2 omschreven doeleinden;
 • o. de regels van "Wonen" worden van overeenkomstige toepassing verklaard, zij het dat de aanduiding "opslag" wordt toegevoegd met de bijbehorende voorwaarden.
3.9.6 Wijziging t.b.v. recreatieve activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden die zijn aangeduid als "bouwvlak" wijzigen in de bestemming "Recreatie", teneinde hergebruik van de bebouwing toe te staan voor dag- en verblijfsrecreatieve activiteiten, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. aangetoond dient te worden dat agrarisch hergebruik voor de desbetreffende locatie niet aannemelijk is;
 • b. de wijziging is niet toegestaan op locaties waar sloop van bedrijfsgebouwen heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de "Regeling Beëindiging Veehouderijtakken", de regeling "Ruimte-voor-ruimte" of de regeling "Tegenprestatie Buitengebied in ontwikkeling gemeente Cranendonck";
 • c. de wijziging is niet toegestaan binnen de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • d. hergebruik voor dagrecreatieve doeleinden kan binnen de gehele bestemming worden toegestaan in of bij vrijkomende agrarische bebouwing;
 • e. hergebruik ten behoeve van een manege is uitsluitend toegestaan binnen de aanduiding "overig - bebouwingsconcentratie";
 • f. hergebruik voor verblijfsrecreatieve doeleinden kan worden toegestaan in de vorm van vakantieappartementen en groepsaccommodatie, zoals een kampeerboerderij/ kamphuis; kampeermiddelen, stacaravans, trekkershutten en losstaande recreatiewoningen zijn niet op basis van deze wijzigingsbevoegdheid toegestaan;
 • g. indien het bouwvlak is gelegen binnen de aanduiding "overig - bebouwingsconcentratie", kan hergebruik voor verblijfsrecreatieve doeleinden worden toegestaan in de vorm van een kleinschalig hotel/ pension;
 • h. het hergebruik dient te passen in de omgeving;
 • i. ten behoeve van de recreatieve activiteiten is ondersteunende horeca toegestaan tot een maximum vloeroppervlakte van 100 m2;
 • j. per bedrijf zijn maximaal 5 vakantieappartementen toegestaan;
  per appartement is een vloeroppervlak van maximaal 60 m2 toegestaan;
 • k. ten behoeve van groepsaccommodatie mag per bedrijf een inhoud van maximaal 1000 m3 worden gebruikt;
 • l. in opzet en ontwikkelingsperspectief moet het gaan om een kleinschalige activiteit, met in beginsel slechts enkele werknemers;
 • m. als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt dat hergebruik plaatsvindt binnen het bestaande bouwvolume; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan;
 • n. in een bedrijfsplan dient te worden aangetoond welke bedrijfsgebouwen noodzakelijk zijn voor de hergebruikfunctie, met een maximum van 500 m2; overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, die niet voor de nieuwe functie wordt gebruikt, dient te worden gesloopt, tenzij de gebouwen een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben;
 • o. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden;
 • p. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; dit dient te worden aangetoond middels een beplantingsplan;
 • q. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • r. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • s. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2omschreven waarden;

ter plaatse van de aanduiding "milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied" als bedoeld in 35.7 is uit een watertoets gebleken dat de risico's voor de kwaliteit van het grondwater verwaarloosbaar zijn;

 • t. de regels van "Recreatie" worden van overeenkomstige toepassing verklaard.
3.9.7 Wijziging t.b.v. niet-agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden die zijn aangeduid als "bouwvlak" wijzigen in de bestemming "Bedrijf - Niet-agrarisch", teneinde gebruik van de aanwezige bebouwing toe te staan voor niet agrarische bedrijven, voor zover niet begrepen onder 3.9.4., mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. aangetoond dient te worden dat agrarisch hergebruik voor de desbetreffende locatie niet aannemelijk is;
 • b. de wijziging is niet toegestaan op locaties waar sloop van bedrijfsgebouwen heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de "Regeling Beëindiging Veehouderijtakken", de regeling "Ruimte-voor-ruimte" of de regeling "Tegenprestatie Buitengebied in ontwikkeling gemeente Cranendonck";
 • c. het hergebruik is uitsluitend toegestaan binnen de aanduiding "overig - bebouwingsconcentratie";
 • d. het hergebruik dient te passen in de omgeving;
 • e. in opzet en ontwikkelingsperspectief dient het om een kleinschalige activiteit te gaan, met in beginsel slechts enkele werknemers;
 • f. de omzetting is slechts toegestaan naar bedrijven zoals opgenomen in maximaal de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten of daarmee vergelijkbare bedrijven;
 • g. als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt dat hergebruik plaatsvindt binnen het bestaande bouwvolume; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan;
 • h. in een bedrijfsplan dient te worden aangetoond welke bedrijfsgebouwen noodzakelijk zijn voor de hergebruikfunctie, met een maximum van 400 m2 ; overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, die niet voor de nieuwe functie wordt gebruikt, dient te worden gesloopt, tenzij de gebouwen een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben;
 • i. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden;
 • j. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • k. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • l. publieksgerichte voorzieningen zijn niet toegestaan;
 • m. detailhandel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
 • n. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2omschreven waarden;

de regels van "Bedrijf - Niet-agrarisch" worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

3.9.8 Wijziging t.b.v. motor-/ buitensportterrein

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding "Wro-zone – wijzigingsgebied 1" wijzigen in de bestemming Sport ten behoeve van de vestiging van een buitensportterrein in de vorm van een motorsportterrein al dan niet gecombineerd met andere buitensportactiviteiten (dagrecreatieve buitenactiviteiten), zoals paintball, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. gebruik voor het rijden met gemotoriseerde voertuigen is gedurende maximaal 7,75 uur per week toegestaan;
 • b. (ondersteunende) horeca is niet toegestaan;
 • c. gebouwen zijn toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 100 m2;
 • d. de goothoogte van gebouwen mag maximaal 3,5 m bedragen, de bouwhoogte maximaal 6 m;
 • e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 8 m bedragen;
 • f. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • g. uit een ecologisch onderzoek blijkt dat de aanwezige ecologische waarden niet onevenredig worden aangetast;
 • h. uit onderzoek blijkt dat er geen belemmeringen zijn vanuit een oogpunt van externe veiligheid;
 • i. door middel van onderzoek dient te worden aangetoond dat er geen overwegende bezwaren bestaan vanwege de aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem;
 • j. door middel van een onderzoek naar de waterstaatkundige consequenties dient te worden aangetoond dat het waterbelang voldoende is meegewogen;
 • k. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2omschreven waarden.

de regels van "Sport" worden voor het overige van overeenkomstige toepassing verklaard.

3.9.9 Wijziging t.b.v. bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden met de aanduiding "bedrijfswoning uitgesloten" wijzigen en deze aanduiding verwijderen teneinde een bedrijfswoning toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de bedrijfswoning is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering;
 • b. het betreft een volwaardig agrarisch bedrijf;
 • c. ter beoordeling van het bovenstaande wordt advies gevraagd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;
 • d. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • e. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • f. voldaan wordt aan de bepalingen ingevolge de Wet geluidhinder.
3.9.10 Wijziging t.b.v. woning

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding "Wro-zone – wijzigingsgebied 2" wijzigen in de bestemming "Wonen", teneinde na beëindiging van het agrarisch bedrijf ter plaatse twee woningen - te weten verbouw van de bestaande woning of woondoerderij voor woondoeleinden alsmede de bouw van een nieuwe woning - te kunnen toestaan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. aangetoond dient te worden dat agrarisch hergebruik voor de desbetreffende locatie niet aannemelijk is;
 • b. de bebouwde oppervlakte van de voormalige bedrijfswoning of boerderijgebouw (inclusief de inpandige stal / het inpandig deel) mag niet worden vergroot;
 • c. de agrarische verschijningsvorm van de voormalige boerderij mag niet worden aangetast;
 • d. de bestaande situering van de bebouwing mag niet worden gewijzigd;
 • e. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • f. de oppervlakte van de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 90 m2 per woning;
  indien sprake is van sloop van voormalige bedrijfsgebouwen, kan een grotere oppervlakte van bijgebouwen worden toegestaan, met inachtneming van het volgende:
  • 1. maximaal 25% van het gesloopte oppervlak aan legaal opgerichte bebouwing mag als bijgebouw worden teruggebouwd/ blijven bestaan, tot een totaal maximum aan bijgebouwen, zowel aangebouwd als vrijstaand, van 200 m2;
  • 2. sloop van de in bijlage 2 opgenomen beeldbepalende panden en monumentale panden is niet toegestaan;
  • 3. een grotere oppervlakte kan niet worden toegestaan, indien op deze locatie sloop van bebouwing al heeft plaatsgevonden, sloop kan plaatsvinden in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling, sloopsubsidie is gekregen op basis van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken of de regeling "Tegenprestatie Buitengebied in ontwikkeling gemeente Cranendonck", of de sloop al op andere wijze is verzekerd;
  • 4. de gesloopte oppervlakte mag slechts eenmaal ten behoeve van nieuwe bebouwing in aanmerking worden genomen;
 • g. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;
 • h. voldaan wordt aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder;
 • i. er wordt voldaan aan de geurnormen krachtens de Wet geurhinder en veehouderij, dan wel krachtens een op deze wet gebaseerde verordening;
 • j. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1. en 3.2. omschreven waarden;

de regels van "Wonen" worden van overeenkomstige toepassing verklaard.