direct naar inhoud van Artikel 28 Waarde - Natura 2000
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 28 Waarde - Natura 2000

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Natura 2000" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

  • a. het instandhouden van de landschaps- en natuurwaarden;
  • b. het voorkomen van verslechtering en verstoring van de aanwezige natuurlijke habitats.
28.2 Ontheffing van de bouwregels
28.2.1 Toetsingscriteria ontheffingen

Voor zover ingevolge de gronden waarmee de onderhavige bestemming samenvalt, ontheffing wordt verleend, dienen bij de criteria voor verlening of medewerking tevens de volgende eisen in acht te worden genomen:

  • a. de ontheffing mag geen significant nadelige effecten hebben op de belangen die, getuige de instandhoudingsdoelstellingen, door aanwijzing als Natura-2000-gebied worden beschermd;
  • b. van het bepaalde onder a. mag worden afgeweken indien aangetoond wordt dat er geen redelijk alternatief voorhanden is en er tevens sprake is van een dwingende reden van openbaar belang.
28.3 Ontheffing van de gebruiksregels
28.3.1 Toetsingscriteria ontheffingen

Voor zover ingevolge de gronden waarmee de onderhavige bestemming samenvalt, ontheffing wordt verleend, dienen bij de criteria voor verlening van ontheffing tevens de volgende eisen in acht te worden genomen:

  • a. de ontheffing mag geen significant nadelige effecten hebben op de belangen die, getuige de instandhoudingsdoelstellingen, door aanwijzing als Natura-2000-gebied worden beschermd;
  • b. van het bepaalde onder a. mag worden afgeweken indien aangetoond wordt dat er geen redelijk alternatief voorhanden is en er tevens sprake is van een dwingende reden van openbaar belang.
28.4 Aanlegvergunning
28.4.1 Toetsingscriteria aanlegvergunning

Voor zover ingevolge de gronden waarmee de onderhavige bestemming samenvalt, een aanlegvergunning kan worden afgegeven dienen bij de criteria voor verlening van de aanlegvergunning tevens de volgende eisen in acht te worden genomen:

  • a. de werken/werkzaamheden mogen geen significante nadelige effecten hebben op de belangen die, getuige de instandhoudingsdoelstellingen, door aanwijzing als Natura-2000-gebied worden beschermd;
  • b. van het bepaalde onder a. mag worden afgeweken indien aangetoond wordt dat er geen redelijk alternatief voorhanden is en er tevens sprake is van een dwingende reden van openbaar belang.
28.5 Wijzigingsbevoegdheid
28.5.1 Toetsingscriteria wijziging

Voor zover ingevolge de gronden waarmee de onderhavige bestemming samenvalt, medewerking aan een wijziging ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wordt gegeven dienen bij de criteria voor medewerking tevens de volgende eisen in acht te worden genomen:

  • a. de wijziging mag geen significant nadelige effecten hebben op de belangen die, getuige de instandhoudingsdoelstellingen, door aanwijzing als Natura-2000-gebied worden beschermd;
  • b. van het bepaalde onder a. mag worden afgeweken indien aangetoond wordt dat er geen redelijk alternatief voorhanden is en er tevens sprake is van een dwingende reden van openbaar belang.