direct naar inhoud van Artikel 35 Algemene aanduidingsregels
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 35 Algemene aanduidingsregels

35.1 Aanduidingen algemeen

Ter plaatse van de gebiedsaanduidingen:

 • a. "overig - aardkundig waardevol gebied";
 • b. "overig - bebouwingsconcentratie";
 • c. "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied";
 • d. "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied";
 • e. "reconstructiewetzone - verwevingsgebied";
 • f. "wro-zone – wijzigingsgebied 1";
 • g. "wro-zone – wijzigingsgebied 2";
 • h. "wro-zone – wijzigingsgebied beekherstel";
 • i. "wro-zone – wijzigingsgebied ecologische verbindingszone";
 • j. "wro-zone – wijzigingsgebied waterbergingsgebied";

gelden specifieke regels. Deze specifieke regels zijn opgenomen in de bestemming waarbinnen dit geldt.

35.2 Veiligheidszone - leiding
35.2.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' geldt het volgende:

 • a. de bouw van kwetsbare objecten is niet toegestaan;
 • b. de bouw van beperkt kwetsbare objecten is niet toegestaan, met uitzondering van de herbouw van bestaande beperkt kwetsbare objecten op dezelfde locatie.
35.2.2 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming op onderdelen wijzigen teneinde de aanduiding "veiligheidszone - leiding" te wijzigen in die zin dat:

 • a. de aanduiding "veiligheidszone - leiding" vervalt, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de risicovolle inrichting buiten werking is gesteld;
 • b. de aanduiding "veiligheidszone - leiding" wordt verkleind, indien uit onderzoek is gebleken dat door een wijziging van de bedrijfsvoering in de risicovolle inrichting de plaatsgebonden risicocontour kleiner is geworden of dat door aangepaste wet- en regelgeving, nieuwe inzichten, danwel nieuwe rekenmethoden een kleinere plaatsgebonden risicocontour geldt.
35.3 Veiligheidszone - lpg
35.3.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' geldt het volgende:

 • a. de bouw van kwetsbare objecten is niet toegestaan;
 • b. de bouw van beperkt kwetsbare objecten is niet toegestaan, met uitzondering van de herbouw van bestaande beperkt kwetsbare objecten op dezelfde locatie.
35.3.2 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming op onderdelen wijzigen teneinde de aanduiding "veiligheidszone - lpg" te wijzigen in die zin dat:

 • a. de aanduiding "veiligheidszone - lpg" vervalt, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de risicovolle inrichting buiten werking is gesteld;
 • b. de aanduiding "veiligheidszone - lpg" wordt verkleind, indien uit onderzoek is gebleken dat door een wijziging van de bedrijfsvoering in de risicovolle inrichting de plaatsgebonden risicocontour kleiner is geworden of dat door aangepaste wet- en regelgeving, nieuwe inzichten, danwel nieuwe rekenmethoden een kleinere plaatsgebonden risicocontour geldt.
35.4 Veiligheidszone - vliegveld
35.4.1 Veiligheidszone - vliegveld 10-6 tot 10-5

Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - vliegveld 10-6 tot 10-5", te weten het gebied tussen de 10-6 en de 10-5 risicocontour van het plaatsgebonden risico, gelden de volgende bepalingen:

 • a. nieuwbouw van een gebouw, niet zijnde een bedrijfswoning, is niet toegestaan;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. kan voor nieuwbouw van een gebouw een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven door het rijk;
 • c. ten aanzien van een woning en een kwetsbaar gebouw bij een vliegveld wordt de verklaring van geen bezwaar, bedoeld onder b., slechts afgegeven:
  • 1. bij nieuwbouw op een open plek in de bestaande bebouwing;
  • 2. bij verandering van de bestemming van een gebouw; of
  • 3. bij verplaatsing van een woning of een kwetsbaar gebouw naar een minder risicodragende locatie binnen het gebied;
 • d. het bepaalde onder c sub 3 wordt niet eerder toegepast dan nadat aan de oude woning of aan het oude kwetsbare gebouw de bestemming is onttrokken.
35.4.2 Veiligheidszone - vliegveld 10-5 tot 5 x 10-5 en veiligheidszone – vliegveld groter dan 5 x 10-5

Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - vliegveld 10-5 tot 5 x 10-5" en "veiligheidszone - vliegveld groter dan 5 x 10-5", te weten het gebied groter dan de 10-5 risicocontour van het plaatsgebonden risico, gelden de volgende bepalingen:

 • a. nieuwbouw van een gebouw is niet toegestaan;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. is vervangende nieuwbouw van bestaande bedrijfswoningen toegestaan;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. kan voor vervangende nieuwbouw van een beperkt kwetsbaar gebouw en voor nieuwbouw van een overig gebouw, te weten een gebouw niet zijnde een woning, een beperkt kwetsbaar gebouw of een kwetsbaar gebouw, een verklaring van geen bezwaar door het rijk worden afgegeven.
35.4.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming op onderdelen wijzigen teneinde de aanduiding "veiligheidszone - vliegveld 10-6 tot 10-5", "veiligheidszone - vliegveld 10-5 tot 5 x 10-5" en "veiligheidszone – vliegveld groter dan 5 x 10-5" te wijzigen in die zin dat:

de aanduiding wordt verkleind, indien uit onderzoek is gebleken dat door een wijziging van de bedrijfsvoering in de risicovolle inrichting de plaatsgebonden risicocontour kleiner is geworden of dat door aangepaste wet- en regelgeving, nieuwe inzichten, danwel nieuwe rekenmethoden een kleinere plaatsgebonden risicocontour geldt.

35.5 Vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (Molen Janzona), Vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (Molen Nooit Gedacht), Vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (Molen Zeldenrust),
35.5.1 Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone – molenbiotoop 1", "vrijwaringszone – molenbiotoop 2" en "vrijwaringszone – molenbiotoop 3" zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, primair bestemd voor de aanleg en instandhouding van de belangen van de bestaande molen als werktuig en beeldbepalend element.

35.5.2 Bouwregels

1. Vrijwaringszone – molenbiotoop 1 (Molen Janzona)

In afwijking van het overigens in dit plan bepaalde mag de bouwhoogte van nieuw op te richten bouwwerken:

 • a. binnen een afstand van 100 m van de molen niet meer bedragen dan de onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen;
 • b. binnen een afstand van 100 m tot 400 m van de molen niet meer bedragen dan de maximaal toelaatbare hoogte, zoals berekend met de biotoopformule H(x) = x/75+0,2*13,50, waarbij x staat voor de afstand vanaf de molen.

2. Vrijwaringszone – molenbiotoop 2 (Molen Nooit Gedacht)

In afwijking van het overigens in dit plan bepaalde mag de bouwhoogte van nieuw op te richten bouwwerken:

 • a. binnen een afstand van 100 m van de molen niet meer bedragen dan de onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen;
 • b. binnen een afstand van 100 m tot 400 m van de molen niet meer bedragen dan de maximaal toelaatbare hoogte, zoals berekend met de biotoopformule H(x) = x/50+0,2*17,70, waarbij x staat voor de afstand vanaf de molen.

3. Vrijwaringszone – molenbiotoop 3 (Molen Zeldenrust)

In afwijking van het overigens in dit plan bepaalde mag de bouwhoogte van nieuw op te richten bouwwerken:

 • a. binnen een afstand van 100 m van de molen niet meer bedragen dan de onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen;
 • b. binnen een afstand van 100 m tot 400 m van de molen niet meer bedragen dan de maximaal toelaatbare hoogte, zoals berekend met de biotoopformule H(x) = x/50+0,2*16,62, waarbij x staat voor de afstand vanaf de molen.
35.5.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 35.5.2. voor het oprichten van hogere bouwwerken, overeenkomstig de vorige voor deze gronden geldende bestemmingen, mits de belangen van de molen niet onevenredig aangetast worden. Hierover dient te voren advies te zijn ingewonnen bij een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke ter zake deskundige.

35.5.4 Aanlegvergunning

1. Het is verboden op de in artikel 35.5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de hieronder opgenomen aanlegvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren:

 • a. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur hoger dan 5 m;
 • b. het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde in artikel 35.5.2 is toegestaan voor bouwwerken;
 • c. het beplanten met bomen, heesters en andere hoog opgaande beplanting met een hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 35.5.2 is toegestaan voor bouwwerken.

2. Het onder artikel 35.5.4 sub 1 vervatte verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
 • b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
 • c. welke het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden betreffen.

3. De in artikel 35.5.4 sub 1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien en voor zover door de werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de belangen van de molen niet onevenredig worden aangetast.

4. Hierover dient tevoren advies te zijn ingewonnen bij een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke ter zake deskundige.

35.6 Vrijwaringszone - vliegveld
35.6.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld 44,75 m +NAP",

ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld 54,75 m +NAP",

ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld 64,75 m +NAP",

ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld 74,75 m +NAP", gelden ter bescherming en instandhouding van de belangen van de ILS-zone van het vliegveld de hierna volgende bepalingen:

35.6.2 Bouwen

Op de in 35.6.1 bedoelde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken die ten dienste staan van het vliegveld. Bouwen ten behoeve van de bestemming is uitsluitend toegestaan met een maximale goot- en bouwhoogte, zoals ter plaatse op grond van de bestemming geldt, met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld 44,75 m +NAP" een maximale bouwhoogte geldt van 44,75 m ten opzichte van NAP;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld 54,75 m +NAP" een maximale bouwhoogte geldt van 54,75 m ten opzichte van NAP;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld 64,75 m +NAP" een maximale bouwhoogte geldt van 64,75 m ten opzichte van NAP;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld 74,75 m +NAP" een maximale bouwhoogte geldt van 74,75 m ten opzichte van NAP;
35.6.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 35.6.2teneinde het oprichten van hogere bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende bestemmingen toe te staan, mits hierbij de ILS-zone niet wordt geschaad. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij het ministerie van Defensie.

35.6.4 Aanlegvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning op de gronden ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - vliegveld" de volgende andere werken of werkzaamheden uit te (doen) voeren:

 • a. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting of bomen;
 • b. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur hoger dan de binnen de aanduiding aangegeven bouwhoogte.
35.6.5 Uitzonderingen aanlegvergunningplicht

Het onder 35.6.4. vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
 • b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
 • c. welke betreffen het normale onderhoud.
35.7 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
35.7.1 Gebruiksregel

Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied" zijn nieuwe locaties voor dag- of verblijfsrecreatie alleen toegestaan, als uit een watertoets is gebleken dat de risico's voor de kwaliteit van het grondwater verwaarloosbaar klein zijn.

35.7.2 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden met de aanduiding "milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied" wijzigen, teneinde de begrenzing van de aanduiding in overeenstemming te brengen met de gewijzigde begrenzing zoals die volgt uit een provinciaal besluit.

35.8 Geluidzone - vliegveld
35.8.1 Bouwverbod geluidsgevoelige objecten

In afwijking van het overigens in dit plan bepaalde is het niet toegestaan nieuwe geluidsgevoelige objecten te bouwen ter plaatse van de aanduiding "geluidzone – vliegveld 47 tot 57 Bkl", "geluidzone – vliegveld groter dan 57 Bkl" en "geluidzone - vliegveld 35 tot 40 Ke".

35.8.2 Uitzondering bouwverbod

In afwijking van het bepaalde in 35.8.1. zijn ter plaatse van de gronden buiten de aanduiding "geluidzone – vliegveld groter dan 57 Bkl", maar binnen de aanduiding "geluidzone – vliegveld 47 tot 57 Bkl", voorzover in overeenstemming met het overigens in dit plan bepaalde, wel toegestaan nieuwe geluidsgevoelige objecten die:

 • a. een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing opvullen;
 • b. ter plaatse dringend noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
 • c. zullen dienen ter vervanging van op die plaats reeds aanwezige bebouwing, niet zijnde woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of woonwagenstandplaatsen.