direct naar inhoud van Artikel 29 Waterstaat - Beek
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 29 Waterstaat - Beek

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waterstaat - Beek" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

  • a. de aanleg, het onderhoud en de instandhouding van hoofdwatergangen;
  • b. oppervlaktewater;
  • c. retentie van water;
  • d. wateraanvoer en waterafvoer;
  • e. behoud, herstel en ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en ecologische waarden van de beek.
29.2 Bouwregels
29.2.1 Toegestane bebouwing

Op de tot "Waterstaat - Beek" bestemde gronden mogen uitsluitend worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de doeleinden omschreven in 29.1., met een bouwhoogte van maximaal 2 m.

29.3 Ontheffing van de bouwregels
29.3.1 Ontheffing t.b.v. oprichten bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 29.2. teneinde het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemming toe te staan, mits de waarde van de beken niet onevenredig wordt aangetast. Hierover wordt voor de verlening van de bouwvergunning door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij het waterschap.

Voorts zijn de regels van de betreffende andere bestemming van toepassing.