direct naar inhoud van Artikel 24 Leiding - Olie
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 24 Leiding - Olie

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Leiding - Olie" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een transportleiding voor het transport van een K1 vloeistof met een maximale diameter van 8 inch en een maximale ontwerpdruk van 67 bar.

24.2 Bouwregels
24.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de in 24.1. bedoelde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken ten dienste van de leiding.

24.3 Ontheffing van de bouwregels
24.3.1 Ontheffing oprichten bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 24.2.1. teneinde het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemmingen toe te staan, mits hierbij uit hoofde van de bescherming van de leidingen geen bezwaar bestaat; dienaangaande wordt voor de verlening van de bouwvergunning door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij de betrokken beheerder.

Voorts zijn de regels van de betreffende hoofdbestemming van toepassing.

24.4 Aanlegvergunning
24.4.1 Aanlegvergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de in het schema onder 24.4.4. opgenomen aanlegvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren.

24.4.2 Uitzonderingen aanlegvergunningplicht

Het onder 24.4.1. vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

  • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
  • b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
  • c. welke betreffen het normale onderhoud van leidingen.
24.4.3 Toetsingscriteria

De in 24.4.1. bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de in 24.4.4. opgenomen criteria.

24.4.4 Schema aanlegvergunningen

Aanleg vergunningplichtige werken/werkzaamheden   criteria voor verlening van de aanlegvergunning  
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en of bomen;
e. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
f. het vellen of rooien van houtgewas.  
door de genoemde werken en werkzaamheden mogen geen veiligheidsrisico's ontstaan en de betreffende leiding niet wordt aangetast; dienaangaande vragen burgemeester en wethouders en advies van de beheerder.