direct naar inhoud van Artikel 23 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 23 Leiding - Hoogspanningsverbinding

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Leiding - Hoogspanningsverbinding" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een 150 kV hoogspanningsleiding.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de in 23.1. bedoelde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken ten dienste van de leiding.

23.3 Ontheffing van de bouwregels
23.3.1 Ontheffing oprichten bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 23.2.1. teneinde het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemmingen toe te staan, mits hierbij uit hoofde van de bescherming van de leidingen geen bezwaar bestaat; dienaangaande wordt voor de verlening van de bouwvergunning door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij de betrokken beheerder.

Voorts zijn de regels van de betreffende hoofdbestemming van toepassing.

23.4 Aanlegvergunning
23.4.1 Aanlegvergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de in het schema onder 23.4.4. opgenomen aanlegvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren.

23.4.2 Uitzonderingen aanlegvergunningplicht

Het onder 23.4.1. vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

  • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
  • b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
  • c. welke betreffen het normale onderhoud van leidingen.
23.4.3 Toetsingscriteria

De in 23.4.1. bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de in 23.4.4. opgenomen criteria.

23.4.4 Schema aanlegvergunningen

Aanleg vergunningplichtige werken/werkzaamheden   criteria voor verlening van de aanlegvergunning  
a. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting of bomen;
b. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur hoger dan 2,5 m;
c. het opslaan van materialen of stoffen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar van brand of explosie kunnen opleveren;
d. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld of weghoogte.  
door de genoemde werken en werkzaamheden mogen geen veiligheidsrisico's ontstaan en de betreffende leiding niet wordt aangetast; dienaangaande vragen burgemeester en wethouders en advies van de beheerder.