direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer - Spoorweg
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 18 Verkeer - Spoorweg

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Spoorweg" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegverkeersdoeleinden met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen, zoals bermen, taluds, overgangen, geluidwerende voorzieningen en beplanting, alsmede voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden;
  • b. ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein" voor: maximaal 250 parkeerplaatsen, een abri, een kaartautomaat, een fietsenstalling, een busstation, taxistandplaatsen, fiets- en voetgangerspaden, groenvoorzieningen en waterberging (wadi's).
18.2 Nadere detaillering van de bestemming
18.2.1 Cultuurhistorische waarden IJzeren Rijn

Het behoud, herstel en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden houdt in dat de cultuurhistorisch zeer waardevolle spoorlijn ter hoogte van Budel-Schoot (de IJzeren Rijn) dient te worden behouden.

18.3 Bouwregels
18.3.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, zoals seinpalen, bovenleidingen en geluidwerende voorzieningen, met een maximale bouwhoogte van 10 m, gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf.