direct naar inhoud van 5.2 De bestemmingen
Plan: Noordersluis 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00035-VG01

5.2 De bestemmingen

In deze paragraaf wordt een globale toelichting gegeven op bouw en gebruiksmogelijkheden der bestemmingen in het plan.

5.2.1 Bestemmingen

*Bedrijventerrein

Binnen de bestemming "Bedrijventerrein" is het mogelijk om bedrijfsactiviteiten te realiseren die vallen onder de categorieën tot en met 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Hiervan kan worden afgeweken ten behoeve van bedrijfsactiviteiten die niet worden genoemd in de bedrijvenlijst, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd, en voor (bedrijfs)activiteiten die in de regels worden toegestaan.
Ook is afwijking mogelijk voor bedrijfsactiviteiten die in een categorie die hoger zijn dan is toegestaan, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die in de betreffende zone zijn toegestaan.
De Staat van bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op het huidige kennis van zaken en stand der techniek. Nieuwe inzichten kunnen aanpassing van de Staat van bedrijfsactiviteiten noodzakelijk maken.

Kavels mogen maximaal worden bebouwd - binnen het bouwvlak - maar rekening houdend met parkeren op eigen erf, waarvoor parkeernormen gelden. De bouwhoogte van de bebouwing is eigenlijk gerelateerd aan het plan Noordersluis 2003, maar ook verruiming in hoogte heeft plaatsgevonden. De algemene maximale bouwhoogte voor gebouwen is 15 meter op een paar uitzonderingen na zoals al eerder is omschreven in 2.2.4. De maximale bouwhoogte is aangeduid op de verbeelding.

Naast wat al mogelijk was aan bijzondere activiteiten binnen de bestemming, zoals een dagopvang voor kinderen, en één instelling voor bedrijfs- en beroepsopleidingen, is in deze herziening ook een reeds bestaand onderkomen voor een motorclub opgenomen aan de Vaartweg. In hoofdstuk 3 was al aangegeven dat een paar bedrijven specifiek worden aangeduid op de verbeelding; dit geldt ook voor de dagopvang voor kinderen. Dit heeft uiteraard te maken met de ligging en de (milieu-)omgeving.

In het "oude" (nog geldende) bestemmingsplan Noordersluis 2003 komt een Concentratiepunt voor binnen de bestemming Bedrijventerrein. In dit bestemmingsplan Noordersluis 2012 verschijnt dit, op grond van een gevoerde vrijstellingsprocedure onder de "oude' Wet op de Ruimtelijke Ordening, en in een wat veranderde vorm (faciliteitenconcentratiepunt - in de hoek Zuiveringweg/Bolderweg/Kaapstanderweg). Het vormt met het verkooppunt voor motorbrandstoffen een kleinschalige locatie voor bedrijfsondersteunende functies, een verkooppunt voor pompshopartikelen, waaronder één chauffeursruimte. Een en ander was al passend binnen de in het vorige bestemmingsplan bedoelde opzet, alleen qua locatie was sprake van strijdigheid. De reden dat op een nieuwe locatie werd gebouwd is dat gebleken is dat de beschikbare ruimte aan de oorspronkelijke locatie Vaartweg/Zuiveringweg in de praktijk voor planverwezenlijking onvoldoende bleek.

Op basis van het nieuwe detailhandelsbeleid (Winkelstructuur Lelystad 2020) is ruimte ontstaan voor vestiging van perifere detailhandel aan de Westerdreef. Omdat het bestemmingsplan Noordersluis 2003 dit niet kent wordt bij het voorliggende bestemmingsplan dat detailhandelsbeleid gevolgd en voor een deel van Noordersluis aan de Westerdreef/Zuiveringweg een locatie neergelegd. Het nieuwe beleid geeft dit handvat voor de mogelijkheden van detailhandel in de gemeente Lelystad. In de toekomstige detailhandelstructuur wordt de Westerdreef gepositioneerd als perifere detailhandelsconcentratie met een stadsdeelfunctie. In de huidige situatie is er nog geen sprake van een echte concentratie, ook al is de uitstraling redelijk te noemen. Met de groei van het inwonertal - die zich momenteel vanwege de economische tegenslag langzamer voltrekt dan was gepland - onder andere door de nieuwe wijk Warande, ontstaat mettertijd distributieve ruimte in de doe-het-zelf en tuinbranche tot 5.000 m2 winkelvloeroppervlak (wvo). Een aan Palazzo ondersteunend perifere concentratie welke gericht is op het lokale verzorgingsgebied biedt uitkomst. De Westerdreef is een zeer geschikte locatie met het oog op spreiding en bereikbaarheid. Tevens is de Westerdreef een zichtlocatie en kan het een mooie schil vormen om bedrijventerrein de Noordersluis.
Echter, aangezien de huidige marktsituatie dusdanig veranderd is ten opzichte van 2009, is een volledige ontwikkeling van de Westerdreef als PDV locatie niet verantwoord. Dit betekent dat er alleen sprake is van een ontwikkeling van het tuincentrum en een bouwmarkt. Voor een bouwmarkt aan de Westerdreef moet gedacht worden aan een moderne maat van maximaal 3.000 - 3.500 m2 wvo. Voor een tuinconcept kan gedacht worden aan maximaal 2.000 m2 wvo exclusief buitenruimte.

*Groen

De bestemming "Groen" is gelegd op alle groenstroken in het plangebied die deel uitmaken van de ruimtelijke hoofdstructuur of een ander ruimtelijk en/of functioneel belang hebben. De bestemming beslaat - naast groenvoorzieningen - ook een regeling voor bermen en beplanting, wegen, straten en paden, speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen en waterlopen en -partijen. Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan. Wel kunnen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Van het verbod om gebouwen te bouwen, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken ten behoeve van nutsvoorzieningen of andere openbare voorzieningen. Ter plaatse van de aanduiding (dr) zijn ook dagrecreatie en speelvoorzieningen mogelijk. De locatie ligt binnen de geluidszonegrens van Noordersluis. De aanduiding geeft aan dat deze afwijkt van de gewone groenbestemming. (In het bestemmingsplan Noordersluis 2003 was de bestemmingsnaam Recreatief groen). Hierbinnen is dagrecreatie mogelijk, alsmede groenvoorzieningen, waterpartijen, fiets- en voetpaden en speelvoorzieningen.

*Sport - MC

Op Noordersluis bevindt zich een motorclub in het gebied tussen de Vaartweg en de Noordersluisweg. Deze club vindt zijn bestemming in S-MC ofwel motorclub. Binnen deze bestemming is onder meer één clubgebouw mogelijk met een maximale hoogte van 4,00 meter. Hiermee wordt aansluiting gemaakt bij de hoogte binnen het woonwagencentrum.

*Verkeer

De doorgaande routes in het plangebied hebben de bestemming "Verkeer". Daarbij is het hoofddoel dat de inrichting hoofdzakelijk gericht is op de afwikkeling van verkeer. Daarom zijn in de bestemming naast wegen en straten ook voet- en rijwielpaden toegestaan. De daarbij behorende groen-, parkeer- en nutsvoorzieningen zijn ook mogelijk. Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan. Wel kunnen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten, bruggen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

Van het verbod om gebouwen te bouwen, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken ten behoeve van nutsvoorzieningen of andere openbare voorzieningen.

*Water

De bestemming "Water" is gelegd op open water dat ruimtelijke en/of functioneel van belang is. De bestemming "Water" is gelegd op open water dat ruimtelijke en/of functioneel van belang is. De bestemming heeft betrekking op de Lage Dwarsvaart, het Havendiep (ged.), de insteekhavens en de Cultuurhaven. De betreffende gronden zijn bestemd voor waterlopen en -partijen, waterhuishouding, taluds en oevers, bermen en beplanting.

Gebouwen zijn binnen de bestemming niet toegestaan. Wel kunnen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, zoals bruggen, steigers, duikers en keerwanden, alsmede bootliften of boothellingen worden gebouwd.

*Wonen-woonwagencentrum

Het bestemmingsplan Noordersluis 2003 kent deze bestemming al. Het centrum is in overleg tussen de beheerder Centrada en de bewoners inmiddels geherstructureerd. Het gaat hier om 8 standplaatsen; per standplaats mag 15 m2 worden bijgebouwd, achter de woonwagen. Voortvloeiende uit de herstructurering is een voor de locatie eigen bebouwingsregeling ontworpen. Deze is opgenomen in de regels.

*Woongebied-woonschepenhaven

Nieuw in deze herziening is de Woonschepenhaven, die eerst in een eigen bestemmingsplan was vervat (Woonschepenhaven Havendiep). Ter voorkoming dat hier een klein, solitair plan zou blijven bestaan, is dit plan opgegaan in de herziening van Noordersluis - met de bepalingen die al golden in het bestemmingsplan Woonschepenhaven Havendiep, en voor de de uitbreiding van de woonschepenhaven.

In de Lage Dwarsvaart nabij de sluis naar het Oostvaardersdiep ligt het woonschip Trynsje vanaf 10 mei 1968, vóór de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Lelystad-Haven. Daarin werden weliswaar ligplaatsen voor woonschepen uitgesloten, maar het schip valt echter onder het overgangsrecht. Het bestemmingsplan Noordersluis 2003 hield hiermee al rekening via een persoonsgebonden overgangsrecht. Ook in deze herziening is dit overgangsrecht opgenomen.

5.2.2 Dubbelbestemmingen

Een dubbelbestemming wordt aangegeven op de verbeelding, wanneer sprake is van twee of meer onafhankelijk van elkaar voorkomende bestemmingen op gronden. In dit bestemmingsplan is sprake van de volgende dubbelbestemming.

*Leiding-Riool

Binnen deze bestemming voor de rioolpersleiding mag alleen worden gebouwd ten behoeve van de bestemming. Ook hier is een vergunningsplicht opgenomen.

5.2.3 Algemene aanduidingen

In dit bestemmingsplan zijn op de verbeelding de aanduidingen "veiligheidszone - bevi" (betreft de zuivelfabriek) en "veiligheidszone-vuurwerk" (betreft het opslagpunt consumentenvuurwerk) en "geluidszone - industrie" aangegeven. Deze aanduidingen zijn vanwege het belang in de algemene aanduidingregels opgenomen. In het bestemmingsplan Noordersluis 2003 is ook een bebouwingsvrije zone onveranderd opgenomen in de noordoost hoek van het gebied vanwege leidingwerk. Deze zone is als specifieke bouwaanduiding overgenomen.