direct naar inhoud van Artikel 15 Waterstaat – Waterlopen
Plan: Weert-Noord en Graswinkel 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0988.BPWrtNrdGrasw2010-VA01

Artikel 15 Waterstaat – Waterlopen

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

  • a. bescherming, beheer en onderhoud van primaire wateren, zoals watergangen en regenwaterbuffers, overeenkomstig de Keur van het Waterschap Peel en Maasvallei;
  • b. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.
15.2 Bouwregels

15.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd:

  • a. bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de primaire wateren en/of de regenwaterbuffer.

15.2.2 Regels met betrekking tot bouwwerken

Met betrekking tot de bouwwerken gelden de volgende regels:

de bouwhoogte mag maximaal 3,50 m bedragen.

15.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

15.4 Afwijken van de bouwregels

15.4.1 Afwijken oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag is bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo af te wijken van het bepaalde in 15.2.1, voor het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde binnen de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden, mits:

  • a. het belang van het primaire water, gehoord het waterschap, niet onevenredig wordt aangetast;
  • b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.
15.5 Specifieke gebruiksregels

15.5.1 Gebruik van de gronden

Op de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden zijn de gebods- en verbodsbepalingen van de Keur van het Waterschap Peel en Maasvallei van toepassing.

15.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

15.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden

15.7.1 Verbodsbepaling

Het is verboden op de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo van het bevoegd gezag de navolgende werken geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van terreinverhardingen.

15.7.2 Normaal onderhoud

Het in artikel 15.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend.

15.7.3 Toelaatbaarheid

Werken als bedoeld in artikel 15.7.1 onder a. zijn slechts toelaatbaar, mits deze

werkzaamheden noodzakelijk zijn ten behoeve van:

  • a. een betere en veilige verkeersafwikkeling, of
  • b. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of
  • c. het waterbeheer, of
  • d. indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en beeldkwalitatieve waarde van de gronden en de waterloop, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.