direct naar inhoud van Artikel 14 Waarde - Archeologie 2
Plan: Weert-Noord en Graswinkel 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0988.BPWrtNrdGrasw2010-VA01

Artikel 14 Waarde - Archeologie 2

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

14.2 Bouwregels

14.2.1

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden, legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.

14.2.2

Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar zijn oordeel uit het rapport als bedoeld in 14.2.1 genoegzaam blijkt dat:

 • a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
 • b. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

14.2.3

In de situatie als bedoeld in 14.2.2 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende

voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

14.2.4

Artikel 14.2.1, 14.2.2 en 14.2.3 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
 • b. een bouwwerk met een oppervlakte kleiner dan 2500 m², ongeacht de diepte;
 • c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of
 • d. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte van 3 m.

14.2.5

Indien het bepaalde in 14.2.3 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

14.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

14.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

14.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

14.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

14.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden

14.7.1

Het is verboden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo van het bevoegd gezag de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

 • a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, tot een diepte van meer dan 40 cm en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 40 cm;
 • b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • c. verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij slobben worden verwijderd;
 • e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen.

14.7.2

Het verbod als bedoeld in 14.7.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken:

 • a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 14.2 van toepassing is;
 • b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 2500 m², ongeacht de diepte;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of een ontgrondingvergunning, of;
 • e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

14.7.3

De aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.

14.7.4

Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning indien naar hun oordeel uit het rapport als bedoeld in 14.7.3 genoegzaam blijkt dat:

 • a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
 • b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

14.7.5

In de situatie als bedoeld in 14.7.4 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende

voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

14.7.6

Indien het bepaalde in 14.7.5 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of werken.

14.8 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te verwijderen, indien:

 • a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
 • b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet.