direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen - Uit te werken
Plan: Kern Elsloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernElsloo-0003

Artikel 18 Wonen - Uit te werken

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. groen;
 • c. verkeers- en parkeervoorzieningen,

en de daarbij behorende gebouwen en andere bouwwerken, geen gebouw zijnde, alsmede bijbehorende voorzieningen, zoals:

 • d. tuinen, erven en terreinen;
 • e. verhardingen, wegen en parkeervoorzieningen;
 • f. straatmeubilair;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. voorzieningen voor het vasthouden (infiltratie), bergen en afvoeren van hemelwater.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen
 • a. Op de voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd:
 • b. Het onder a. bedoelde is niet van toepassing indien wordt gebouwd, overeenkomstig een door Burgemeester en Wethouders uitgewerkt plan, dat voldoet aan 18.3, dat onherroepelijk is geworden.
18.3 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de bestemming 'Wonen - Uit te werken', uit, met dien verstande, dat realisering van de in artikel 18.1 genoemde voorzieningen dient te geschieden met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de regels in artikel 17 (wonen), 10 (groen) en 14 (verkeer) van toepassing zijn;
 • b. er mogen uitsluitend grondgebonden woningen mogen worden gebouwd;
 • c. er mogen ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' maximaal het aangegeven aantal woningen worden gebouwd;
 • d. de situering van de woningen en bijbehorende bijgebouwen dient door middel van een aanduiding 'bouwvlak' en een aanduiding 'bijgebouwen'te worden aangeduid op de verbeelding van het uitwerkingsplan;
 • e. ten behoeve van de voor wonen bestemde hoofdgebouwen kunnen bijgebouwen wordne opgericht overeenkomstig de regels in artikel 17 (wonen);
 • f. er dient per te bouwen woning op eigen terrein in de parkeerbehoefte te worden voorzien; ter zake het parkeren geldt eenals parkeernorm dat voldaan moet worden aan de gemeentelijke parkeernormen;
 • g. de woningbouw past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma;
 • h. de woningen mogen plat om met een kap worden afgedekt;
 • i. de woningen mogen slechts worden gebouwd indien voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder dan wel de vastgestelde grenswaarde van 57 dB, welke voor de woningen als hoogste toelaatbare geluidbelasting bij de uitwerking in acht genomen moer worden;
 • j. er wordt in voldoende mate in de noodzakelijk infiltratievoorzieningen voorzien ten behoeve van de infiltratie van afgekoppeld hemelwater;
 • k. in het kader van de watertoets wordt schriftelijk advies van de waterbeheerder ingewonnen;
 • l. er is geen sprake is van milieuhygiĆ«nische belemmeringen en gelet op de aard en de omvang van het uitwerkingsplan is alsnog met noodzakelijk (milieu)onderzoek aangetoond dat sectorale aspecten, zoals geluid, bodem, lucht, externe veiligheid, water, archeologie en flora& fauna geen belemmering opleveren, c.q. dat de daarvoor geldende normen niet zullen worden overschreden en dat de uitwerking uit uit oogpunt van externe veiligheid verantwoord is.