direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Kern Elsloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernElsloo-0003

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1 Algemeen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, waterpartijen met de daarbij behorende voet- en fietspaden en andere voorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen, zoals trapvelden, speelplaatsen;
 • c. kunstobjecten;
 • d. doeleinden van openbaar nut;
 • e. extensief recreatief medegebruik en de daarbij behorende voorzieningen zoals parkeer-, picknickplaatsen-, rust-, uitzicht- en informatiepunten;
 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen voor het ontvangen, vasthouden, infiltreren, bergen en afvoeren van hemelwater
10.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 32.1.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. gebouwen ten dienste van openbaar nut.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouw zijnde:

 • a. noodzakelijk met het oog op de regeling van de veiligheid van het verkeer;
 • b. ten behoeve van de verlichting van wegen, rijwiel- en voetpaden;
 • c. behorende tot de recreatieve voorziening, zoals recreatieve bewegwijzering, informatieborden en kleinschalige uitzicht- en rustpunten;
 • d. behorende tot het straatmeubilair;
 • e. ten behoeve van openbaar nut;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. daarmee vergelijkbare bouwwerken.

met dien verstande dat:

  • 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde mag maximaal 5,00 meter bedragen, met uitzondering van:
   • kunstobjecten, waarvan de hoogte maximaal 8,00 meter mag bedragen;
   • erfafscheidingen, waarvan de hoogte maximaal 2,00 meter mag bedragen;
   • lantaarnpalen, waarvan de hoogte maximaal 8,00 meter mag bedragen.
10.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

10.4 Afwijken van de bouwregels
10.4.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van hoogtebepalingen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.2.2 ten behoeve van een grotere hoogte, met dien verstande dat:

 • a. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • b. de hoogte maximaal 10,00 m mag bedragen.
10.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

10.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

10.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing.

10.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

10.9 Wijzigingsbevoegdheid

|Niet van toepassing.