direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer
Plan: Kern Elsloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernElsloo-0003

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersdoeleinden;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. geluidwerende voorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. voorzieningen ten behoeve van fauna;
 • h. waterlopen, waterpartijen en waterberging;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. straatmeubilair;
  • 2. kunstwerken;
  • 3. afvalinzameling;
  • 4. terrassen;
  • 5. evenementen en standplaatsen;
  • 6. nutsvoorzieningen;
  • 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
14.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 32.1.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen, met dien verstande dat;

 • a. de bouwhoogte van deze gebouwen maximaal 3,00 m mag bedragen;
 • b. de oppervlakte maximaal 15 m2 mag bedragen.
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouw zijnde:

 • a. noodzakelijk met het oog op de regeling van de veiligheid van het verkeer;
 • b. ten behoeve van de verlichting van wegen, rijwiel- en voetpaden;
 • c. behorende tot het straatmeubilair;
 • d. ten behoeve van speelvoorzieningen;
 • e. ten behoeve van afvalinzameling;
 • f. kunstwerken, zoals bruggen en duikers;
 • g. voorwerpen betreffende de beeldende kunsten;
 • h. ten behoeve van onder- en/of bovengrondse voorzieningen voor de opvang en buffering van water.

met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde maximaal 5,00 m mag bedragen, uitgezonderd dat de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 10,00 m mag bedragen.

14.3 Nadere eisen

Niet van toepassing

14.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing

14.5 Specifieke gebruiksregels
14.5.1 Evenementen

Evenementen gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving in artikel 14.1 mogen maximaal 12 keer per jaar voor een aaneengesloten periode van maximaal 15 dagen per evenement (inclusief opbouwen en afbreken) plaats vinden.

14.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing

14.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing

14.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing

14.9 Wijzigingsbevoegdheid
14.9.1 Wijziging in de bestemming 'Wonen'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van:

 • a. de vergroting van een aan de bestemming 'Verkeer' grenzende tuin;

met dien verstande dat:

  • 1. er geen nieuwe bebouwing wordt opgericht;
  • 2. geen voorzieningen van openbaar nut en/of (ondergrondse) leidingen aanwezig zijn.
  • 3. de totstandkoming van een aanvaardbaar woonmilieu in te realiseren woningen gegarandeerd kan worden;
  • 4. de effecten op de omgeving niet zullen toenemen;
  • 5. uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
  • 6. de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets);
  • 7. bij het wijzigen in de bestemming 'Wonen', voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 17.