direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Kern Elsloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernElsloo-0003

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving
13.1.1 Algemeen

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van sport- en spelactiviteiten;
 • b. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • c. horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • d. evenementen;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. horeca in de vorm van een kantine;
  • 2. wegen en paden;
  • 3. groenvoorzieningen;
  • 4. parkeervoorzieningen;
  • 5. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
13.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 32.1.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 13.1 genoemde bestemming;
 • b. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.
13.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag voor maximaal 100% worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide bebouwingspercentage geldt;
 • b. de voorgevels worden geplaatst in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de goothoogte mag maximaal 10,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte mag maximaal 15,00 m bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt;
 • e. voor de maatvoering met betrekking tot bouwwerken, geen gebouw zijnde wordt verwezen naar artikel 13.2.3.
13.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde
 • a. buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd;
 • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd, met uitzondering van erfafscheidingen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde maximaal 5,00 m mag bedragen, met dien verstande dat:
  • 1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 meter bedraagt en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 meter bedraagt;
  • 2. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 10,00 meter bedraagt;
  • 3. ballenvangers, waarvan de bouwhoogte maximaal 10,00 meter bedraagt;
  • 4. vlaggenmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 6,00 meter bedraagt.
13.3 Nadere eisen
13.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de (goot)hoogte van de bebouwing;
 • b. de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing;
 • d. de aard, situering en oppervlakte van verhardingen;
 • e. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan.
13.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 13.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeerssituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
13.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

13.5 Specifieke gebruiksregels
13.5.1 Verboden gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen, van wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
 • b. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik;
 • c. detailhandel;
 • d. horeca, anders dan bedoeld in artikel 13.1, onder 1.
13.5.2 Evenementen

Evenementen gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving in artikel 13.1 mogen maximaal 6 keer per jaar voor een aaneengesloten periode van maximaal 7 dagen per evenement (inclusief opbouwen en afbreken) plaats vinden.

13.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

13.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing.

13.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

13.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.