direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Railverkeer
Plan: Kern Elsloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernElsloo-0003

Artikel 15 Verkeer - Railverkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegvoorzieningen;
 • b. geluidwerende voorzieningen;
 • c. voorzieningen ten behoeve van fauna;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. perrons;
  • 2. wegen en paden;
  • 3. groenvoorzieningen;
  • 4. parkeervoorzieningen;
  • 5. nutsvoorzieningen;
  • 6. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
15.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 32.1.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 15.1 genoemde bestemming;
 • b. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.
15.2.2 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. binnen het bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd die noodzakelijk zijn met het oog op de regeling van de veiligheid van het (rail)verkeer, dan wel ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,50 meter;
 • c. de oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 15 m2;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 5,00 meter, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 meter bedraagt;
  • 2. bovenleidingen, palen en (licht)masten, waarvan de bouwhoogte maximaal 10,00 meter bedraagt.
15.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

15.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

15.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

15.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

15.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing.

15.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

15.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.