direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 1
Plan: Binnenstad Roermond
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000150-VG01

Artikel 8 Gemengd - 1

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

8.1.1 Algemeen
 • a. woondoeleinden, met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden beroepen;
 • b. kantoren;
 • c. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk uitgesloten' maatschappelijke voorzieningen niet zijn toegestaan;
 • d. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels. Onder de hier bedoelde bedrijven worden niet begrepen geluidhinderlijke inrichtingen, horecabedrijven en detailhandelsbedrijven;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. verblijfsgebieden;
 • g. verkeersvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
8.1.2 Aanduidingen
 • k. horeca in categorie 1, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
 • l. horeca in categorie 2, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • m. horeca in categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3';
 • n. horeca in categorie 1 t/m 3 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3';
 • o. horeca in categorie 1 t/m 4 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 4';
 • p. detailhandel, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • q. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
 • r. een seksbioscoop inclusief seksautomatenhal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - seksbioscoop';
 • s. cultuur en ontspanning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning';
 • t. een sportcentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum';
 • u. een bed and breakfast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bed and breakfast'.
8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de als 'Gemengd - 1' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 8.1 genoemde functies worden gebouwd.

8.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn', worden de voorgevels van hoofdgebouwen uitsluitend gebouwd in deze lijn, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' reeds een te handhaven muur aanwezig is met een hoogte van tenminste 2m;
 • c. de maximale goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' weergegeven maat;
 • d. de maximale bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt 6 meter;
 • e. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80 % per bouwperceel.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,00 meter, met uitzondering van erfafscheidingen, waarbij de hoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1,00 meter bedraagt en achter de voorgevelrooilijn maximaal 2,00 meter. In afwijking hiervan mag bij hoekpercelen de hoogte van de erfafscheiding aan één wegzijde voor de voorgevelrooilijn maximaal 2,00 meter bedragen, mits deze ten minste 1,00 meter achter de perceelsgrens wordt geplaatst. De hoogte van vlaggenmasten en verlichtingsarmaturen bedraagt maximaal 5 meter.

8.3 Afwijken van de bouwregels
8.3.1 Afwijken ten behoeve van erfafscheidingen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 8.2.2 voor het plaatsen van erfafscheidingen op de perceelsgrens bij hoekpercelen, onder de voorwaarden dat de erfafscheiding:

 • a. het vrije uitzicht van het wegverkeer niet mag belemmeren en voor het wegverkeer ook niet anderszins hinder of gevaar mag opleveren.
8.3.2 Afwijken in verband met bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 8.2.1 onder e. ten behoeve van verhoging van het bebouwingspercentage tot 90 %, mits de afwijking niet leidt tot onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de naastgelegen percelen en voldaan wordt aan de dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:

 • a. het uitoefenen van bedrijvigheid anders dan genoemd in 8.1;
 • a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning.
8.5 Afwijken van de gebruiksregels
8.5.1 Gelijkwaardige bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 8.1 onder d ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die niet staan genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze regels, maar die gelet op de milieubelasting naar aard en invloed gelijk te stellen zijn met bedrijfsactiviteiten genoemd in 8.1 onder d.