direct naar inhoud van Artikel 24 Waarde - Beschermd stadsgezicht
Plan: Binnenstad Roermond
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000150-VG01

Artikel 24 Waarde - Beschermd stadsgezicht

24.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van het (beschermd) stadsgezicht en daarmee voor het behoud en/of herstel van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden;
 • b. waar een basisbestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming. Deze bepalingen van de basisbestemming zijn alsdan uitsluitend van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming.
24.2 Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden mag geen bebouwing worden opgericht.

24.3 Afwijken van de bouwregels
24.3.1 Afwijking bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 24.2 voor het overeenkomstig de basisbestemming bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien door het bouwplan:

 • a. de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast door wezenlijke veranderingen in het stedenbouwkundig beeld, bepaald door situering, massa, kapvorm, hoogtematen, gevel- en raamindeling en gevelafwerking met kleur- en materiaalgebruik, zulks met inbegrip van waardevolle details;
 • b. de mogelijkheden voor het herstel van de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden verkleind of kunnen worden verkleind.
24.3.2 Voorwaarden

Het bevoegd gezag kan ten behoeve van de besluitvorming omtrent de afwijking als bedoeld onder 24.3.1 verplichten dat voorafgaand een cultuurhistorische analyse met waardenstelling wordt uitgevoerd met betrekking tot het terrein waarop het bouwen plaatsvindt en de zich eventueel daarop bevindende opstallen.

24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.4.1 Aanlegverbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen, wijzigen en/of verwijderen van oppervlakteverhardingen en/of weg- en straatprofielen;
 • b. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • c. het dempen van beken, sloten en/of andere waterlopen;
 • d. het verwijderen, kappen, rooien of beschadigen van bomen, hagen en andere beplanting;
 • e. het aanleggen van boven- of ondergrondse leidingen.
24.4.2 Uitzondering

Het in 24.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden welke:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een reeds verleende vergunning mogen worden uitgevoerd.
24.4.3 Voorwaarden

De werken en/of werkzaamheden als bedoeld onder 24.4.1 zijn slechtst toelaatbaar, indien:

 • a. geen onevenredige schade wordt toegebracht aan, dan wel herstel is verzekerd van het cultuurhistorisch karakter van het beschermd stadsgezicht, of;
 • b. mogelijke verstoring wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden.