direct naar inhoud van Artikel 7 Detailhandel - Designer Outlet
Plan: Binnenstad Roermond
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000150-VG01

Artikel 7 Detailhandel - Designer Outlet

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Designer Outlet' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een Designer Outlet met een maximale verkoopvloeroppervlakte van 26.000 m2, met dien verstande dat:
  • 1. de verkoopvloeroppervlakte van de winkeleenheden binnen het Designer Outlet ten hoogste 250 m2 bedraagt;
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder 1. de verkoopvloeroppervlakte van maximaal 30 winkeleenheden tussen de 250 m2 en 500 m2 bedraagt en de verkoopvloeroppervlakte van maximaal 8 winkeleenheden tusen de 500 m2 en 700 m2 bedraagt;
  • 3. ten minste 80 % van het netto verhuurbaar oppervlak wordt vertegenwoordigd door de branches kleding, schoenen, lederwaren en sportartikelen;
  • 4. ten hoogste 20 % van het netto verhuurbaar oppervlak wordt vertegenwoordigd door de branches beeld en geluid, huishoudelijke artikelen, boeken, juweliersartikelen en cosmetica/ parfum;
 • b. horeca in categorie 1 en 2, met een maximale nettovloeroppervlakte van 2500 m2;
 • c. kinderspeelvoorzieningen behorend bij het Designer Outlet, met een maximale nettovloeroppervlakte van 500 m2;
 • d. kantoren behorend bij het Designer Outlet, met een maximale nettovloeroppervlakte van 500 m2;
 • e. voorzieningen voor berging, opslag, bevoorrading en distributie ten behoeve van de onder a t/m d genoemde functies;

met daarbij behorende:

 • f. verblijfsgebieden;
 • g. verkeersvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen.
7.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de als 'Detailhandel - Designer Outlet' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 7.1 genoemde functies worden gebouwd.

7.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gebouwd;
 • b. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 70%;
 • c. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' weergegeven maat;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen gebouwen ten behoeve van bergingen en nutsdoeleinden met een oppervlakte van maximaal 50 m2 worden gebouwd buiten het bouwvlak, mits het totaal maximaal 250 m2 betreft.
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van reclametekens, licht- en andere masten en beeldende kunstwerken bedraagt ten hoogste 10 meter;
 • b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4,00 meter.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:

 • a. het uitoefenen van detailhandel anders dan genoemd in 7.1.