direct naar inhoud van Artikel 6 Cultuur en ontspanning
Plan: Binnenstad Roermond
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000150-VG01

Artikel 6 Cultuur en ontspanning

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een bioscoop, al dan niet in combinatie met daaraan ondergeschikte en van de bedrijfsvoering deel uitmakende horeca in categorie 2 en/of in combinatie met faciliteiten voor het houden van seminars;
 • b. woondoeleinden, alsmede aan huis verbonden beroepen, uitsluitend op de verdiepingen ter plaatse van de aanduiding 'wonen', met daarbij behorende ondergeschikte maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van de bewoners;
 • c. (ondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • d. verblijfsgebieden;
 • e. verkeersvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
6.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de als 'Cultuur en ontspanning' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 6.1 genoemde functies worden gebouwd.

6.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedragen ten hoogste de op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' weergegeven maat.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van reclametekens, licht- en andere masten en beeldende kunstwerken bedraagt ten hoogste 10 meter;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4,00 meter.