direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - Gestapeld
Plan: Driessen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-va01

Artikel 16 Wonen - Gestapeld

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hoofdgebouwen ten behoeve van woonhuizen al dan niet in combinatie met de uitoefening van:
  • 1. beroepsmatige activiteiten in het hoofdgebouw, op een maximum van 50 m² van het bruto-vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
  • 2. bedrijfsmatige activiteiten na afwijking van de regels;
 • b. behoud van bestaande gebouwde parkeervoorzieningen;

met de bij lid a behorende:

 • c. tuinen en erven;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
16.1.2 Specifiek

Ter plaatse van de aanduiding:

 • a. 'parkeerterrein' zijn de gronden uitsluitend bestemd voor een parkeerterrein;

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als gebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
 • b. als bebouwingstypologie gestapelde al dan niet in combinatie met aaneengebouwde woningen mogen worden gebouwd;
 • c. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' mag de goothoogte niet meer bedragen dan aangegeven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven;
16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van andere bouwwerken ten hoogste mag bedragen:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen: 2 m;
 • b. voor pergola's: 3 m;
 • c. vlaggenmasten: 6 m
 • d. voor het overige: 2,5 m;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a tot en met d mogen bestaande andere bouwwerken worden gehandhaafd.
16.3 Specifieke gebruiksregels

Onverminderd het bepaalde in lid 16.1 en artikel 23 (Algemene gebruiksregels) is het in ieder geval verboden de gronden en/of bouwwerken te gebruiken voor:

 • a. het hoofdgebouw ten behoeve van beroepsmatige activiteiten op meer dan 50 m² van het bruto-vloeroppervlak;
 • b. vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van wonen.
 • c. gronden en bijgebouwen ten behoeve van een seksinrichting.
16.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde 16.1.1 lid a onder 1 en 2 en artikel 16.3 voor de uitoefening van:

 • beroepsmatige activiteiten in bijgebouw(en);
 • bedrijfsmatige activiteiten in hoofdgebouw en/of bijgebouw(en), niet zijnde een overkapping met een open constructie;

mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. bedoeld gebruik geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt. Dit betekent onder meer dat:
  • 1. uitsluitend medewerking wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijven en beroepen die genoemd zijn in bijlage 1 behorende bij deze regels of indien zij niet voorkomen in bijlage 1, naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven in bijlage 1, mits:
   • het geen geluidzoneringsplichtige inrichting betreft;
   • het geen inrichtingen betreft zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (BEVI);
  • 2. vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden;
  • 3. het gebruik naar aard met het karakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
  • 4. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw en/of de bijgebouwen uitvoert, tevens de gebruiker van de woning is;
 • c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • d. op het bij de woning behorende bouwperceel voldoende parkeergelegenheid aanwezig is en gehandhaafd blijft;
 • e. het geen uitoefening van detailhandel betreft met uitzondering van beperkte detailhandel als niet-zelfstandige en ondergeschikte activiteit rechtstreeks voortvloeiend uit de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
 • f. per bouwperceel maximaal 50 m² van het bruto-vloeroppervlak ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik wordt genomen.