direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene gebruiksregels
Plan: Driessen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-va01

Artikel 23 Algemene gebruiksregels

23.1 Gebruik van onbebouwde gronden
 • 1. Het is verboden de in het plan begrepen gronden voor zover en zolang zij onbebouwd blijven te gebruiken voor doeleinden, welke in strijd zijn met de in het plan gegeven bestemming.
 • 2. Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de gronden te gebruiken voor:
  • a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare of afvalstoffen;
  • b. het opslaan van gerede of ongerede goederen zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
  • c. het opslaan van onklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan;
  • d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.
 • 3. Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing op:
  • a. het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving der bestemmingen of het normale onderhoud van de gronden;
  • b. de opslag ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van de in het plan toegelaten bedrijven.
23.2 Gebruik van bouwwerken

Het is verboden de in het plan begrepen bouwwerken te gebruiken voor doeleinden, welke in strijd zijn met de in het plan gegeven bestemming.

23.3 Afwijken van de algemene gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 23.1 en 23.2 indien strikte toepassing van het voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.