Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 8 Bedrijf - Nutsvoorziening

8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. nutsvoorzieningen.
met de daarbij behorende
  1. gebouwen;
  2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  3. groenvoorzieningen;
  4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
8.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 8 lid 1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
 
8.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
  1. gebouwen mogen worden gebouwd binnen het bestemmingsvlak;
  2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter.
8.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.