Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 9 Cultuur en ontspanning

9.1 Bestemmingsomschrijving
 De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. creativiteitscentra;
 2. musea en/of expositieruimtes;
 3. coaching, bezinning en therapie;
 4. culturele activiteiten; 
met de daarbij behorende
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. tuinen, erven en terreinen;
 4. groenvoorzieningen;
 5. parkeervoorzieningen;
 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
9.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 9 lid 1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
 
9.2.1 Algemeen
 1. gebouwen zijn uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan tenzij anders is bepaald.
9.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. er mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bedrijfsactiviteit;
 2. het bebouwd oppervlak mag voor de navolgende locaties niet meer bedragen dan:
 Nieuwe Waalreseweg 189 gebouwen 960 m2
 1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter.
9.2.3 Bedrijfswoning
Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.
9.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet zijnde overkappingen, gelden de volgende bepalingen:
  1. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 1 meter bedragen;
  2. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen;
  3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
  4. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen.
9.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van de gronden en bouwwerken voor wonen.