Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 7 Bedrijf

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Hoofdbestemming
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. bedrijven, voor zover deze bedrijven voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 2. alsmede ter plaatse van de aanduiding:
  1. 'hovenier': een hoveniersbedrijf en plantenkwekerij alsmede de verkoop hiervan;
  2. 'specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf': een bouwbedrijf;
  3. 'specifieke vorm van bedrijf - dierenpension': een dierenpension;
  4. 'specifieke vorm van bedrijf - bosexploitatie': een bedrijf welke zorgdraagt voor onderhoud en beheer van bosgebieden alsmede een houtzagerij;
  5. 'specifieke vorm van bedrijf - loonbedrijf': een loonbedrijf;
  6. 'specifieke vorm van bedrijf - koetsenproductie': een bedrijf in onderhoud en productie van koetsen; 
  7. 'specifieke vorm van bedrijf - loon- en grondverzetbedrijf': een loon- en grondverzetbedrijf;
  8. 'specifieke vorm van bedrijf - metaalhandel': een metaalhandel;
  9. 'specifieke vorm van bedrijf - opslag metalen': de bedrijfsmatige opslag van metalen;  
  10. 'verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg': verkooppunten voor motorbrandstoffen met lpg;
  11. 'verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg': verkooppunten voor motorbrandstoffen zonder lpg.
 3. maximaal één bedrijfswoning per bouwvlak dan wel het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden' op de verbeelding;
 4. een plattelandswoning ter plaatse van de aanduiding 'plattelandswoning';
 5. aan-huis-verbonden beroepen;
 6. kleinschalig kamperen, waarbij de afstand van kampeermiddelen tot de grens van het bouwvlak niet meer dan 150 meter mag bedragen;
met de daarbij behorende
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. tuin, erven en terreinen;
 4. groenvoorzieningen;
 5. parkeervoorzieningen;
 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
7.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 7 lid 1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
 
7.2.1 Algemeen
 1. per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan;
 2. in afwijking van het bepaalde onder a. is aan de Dommelseweg 198-200-202 geldt dat hier twee bedrijven zijn toegestaan; 
 3. gebouwen zijn uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan tenzij anders is bepaald.
7.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen, incl. de bedrijfswoning, gelden de volgende bepalingen:
 1. er mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bedrijfsactiviteit;
 2. het bebouwd oppervlak mag voor de navolgende locaties niet meer bedragen dan:
AdresGebouwenOverige
 Deelshurk 18492 m2 
 Dommelseweg 198-200-202
2.490 m2
 
 Dorpsstraat 181.394 m2 
 Eindhovenseweg 24890 m2 luifel 290 m2
 Hoeve 11.729 m2 kassen 2.369 m2
 Hoeverdijk 61315 m2 
 Hoeverdijk 21
466 m2
 
 Kapelweg 4
925 m2
 
 Klein Borkel 31/33864 m2 
 Korteweg 4-4a813 m2 
 Maastrichterweg 191650 m2 
 Maastrichterweg 26392 m2 luifel 227 m2
 Molenstraat 1952.407 m2 
 Schafterdijk 17465 m2 
 Sparrenlaan (noordzijde) / bergbezinkbassinn.v.t. 
 Tienendreef ongenummerdbestaand 
 Venbergseweg 18-20-20745 m2 
 Venbergseweg 341.875 m2 
 Victoriedijk 5bestaand 
 1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter.
7.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
 1. maximaal één bedrijfswoning per bouwvlak;
 2. in afwijking van het bepaalde onder a geldt indien op de verbeelding de aanduiding 'Maximum aantal wooneenheden' is opgenomen dit aantal als maximum;
 3. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 4. de goothoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 5. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 meter.
7.2.4 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende voorwaarden:
 1. de gezamenlijke bebouwingsoppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m² per bedrijfswoning;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 4. vrijstaande bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2,5 meter achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning te worden gebouwd;
 5. de afstand van vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 20 meter.
7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet zijnde overkappingen, gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 1 meter bedragen;
 2. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen.
7.2.6 Bebouwing t.b.v. kleinschalig kamperen
Voor het bouwen ten behoeve van het kleinschalig kamperen gelden de volgende bepalingen:
 1. het totale oppervlak mag niet meer bedragen dan 50 m2;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter.
7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden en bouwwerken voor:
 1. detailhandelsbedrijven, behoudens:
  1. ondergeschikte detailhandel als nevenactiviteit bij ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;
  2. detailhandel ter plaatse van de aanduidingen 'verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg' en 'verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg' tot ten hoogste 125 m2 verkoopvloeroppervlakte;
 2. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 3. grow-, smart- en coffeeshops;
 4. horecabedrijven en daarmee gelijk te stellen bedrijven, met uitzondering van ondergeschikte horeca-activiteiten ten dienste van de bestemming;
 5. kantoren, uitgezonderd kantoren als onzelfstandig onderdeel van een ter plaatse aanwezig bedrijf;
 6. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk;
 7. risicovolle inrichtingen;
 8. seksinrichtingen;
 9. verkoop van motorbrandstoffen, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' of de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
 10. wonen, behoudens de bewoning van een bedrijfswoning.
7.3.2 Aan-huis-verbonden beroep
De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep is toegestaan, mits:
 1. de hiertoe benodigde vloeroppervlakte maximaal 50 m2 bedraagt, zulks met inbegrip van aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
 2. degene die de bedrijfsvoering van het aan-huis-verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 3. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats;
 4. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep.
7.4 Afwijken van de gebruiksregels
7.4.1 Staat van bedrijfsactiviteiten
Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 7 lid 1.1 sub a :
 1. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals in artikel 7 lid 1 genoemd;
 2. om bedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in artikel 7 lid 1 onder a genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze, technische voorzieningen of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de in artikel 7 lid 1 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
met dien verstande dat:
 1. onderzoek aantoont dat de bedoelde activiteiten qua milieubelasting kunnen worden gelijkgesteld met de krachtens de bepalingen van dit plan ter plaatse toelaatbare categorie bedrijfsactiviteiten;
 2. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 4. risicovolle inrichtingen en geluidszoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan.
7.4.2 Ten behoeve van aan-huis-verbonden beroep
Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de regels ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van maximaal 100 m² (met inbegrip van aangebouwde bijbehorende bouwwerken) mits:
 1. het gebruik geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert, noch afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt;
 2. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt;
 3. het gebruik geen publieksgericht karakter heeft;
 4. degene die de bedrijfsvoering van het aan huis verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 5. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats;
 6. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep.