Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 21 Water

21.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  2. het behoud, herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de waterloop en bijbehorende oevers;
  3. extensief recreatief medegebruik;
  4. ‘specifieke vorm van natuur - observatietoren': een observatietoren;
een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.
 
21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken en werken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van de in artikel 21 lid 1 omschreven bestemmingen met een maximale bouwhoogte van 2 meter.
21.2.2 Observatietoren
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - observatietoren' is een observatietoren toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 5 meter;