Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 20 Verkeer

20.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen, straten en pleinen voor in hoofdzaak doorgaand verkeer;
 2. ter plaatse van de aanduiding:
  1. 'specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling': tevens een fietsenstalling;
  2. 'specifieke vorm van verkeer - onverhard': uitsluitend een onverharde weg;  
  3. 'specifieke vorm van natuur - ecoduct': een ecoduct;
 3. voet- en fietspaden;
 4. parkeervoorzieningen;
 5. groenvoorzieningen;
met daarbij behorende:
 1. bouwwerken;
 2. geluidwerende voorzieningen;
 3. nutsvoorzieningen;
 4. speelvoorzieningen;
 5. evenementen; 
 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
20.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend de volgende bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 20 lid 1  omschreven bestemming:
 
20.2.1 Bouwwerken
 1. bouwwerken die gerekend worden tot de specifieke uitrusting van een weg, mits de bebouwing van geringe afmetingen is en met uitzondering van verkoop en/of afleverpunten voor motorbrandstoffen;
 2. fietsenstallingen, waarbij de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;
 3. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - ecoduct' is een ecoduct toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 11 meter.