Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 19 Tuin

19.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde een erf zoals bedoeld in artikel 1 Besluit omgevingsrecht.
met daarbij behorende:
  1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
  2. in en uitritten water en waterhuishoudkundige voorzieningen
19.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend de volgende bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 19 lid 1  omschreven bestemming:
19.2.1 Algemeen
Ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding onbebouwd' mag geen bebouwing worden opgericht.
19.2.2 Gebouwen
Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan.
19.2.3 Bouwwerken
  1. speeltoestellen met een maximale bouwhoogte van 3,5 meter;
  2. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 1 meter.