Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 17 Recreatie - Verblijfsrecreatie

17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. het bedrijfmatig verstrekken van recreatiemogelijkheden voor recreatief verblijf van personen - die elders hun hoofdverblijf hebben - in kampeermiddelen en trekkershutten;
 2. maximaal één bedrijfswoning dan wel het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘Maximum aantal wooneenheden';  
 3. behoud van aanwezige cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en monumenten ter plaatse van de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’;
met de daarbij behorende
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. bijbehorende voorzieningen;
 4. (onverharde) paden, wegen en parkeerplaatsen;
 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 6. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;
 7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 8. tuinen, erven en terreinen;
 9. groenvoorzieningen.
17.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 17 lid 1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
 
17.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. er mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bedrijfsactiviteit;
 2. het bebouwd oppervlak, incl. bedrijfswoning, mag voor de navolgende locaties daarbij mag niet meer bedragen dan:
  AdresMaximaal oppervlak aan gebouwenWaarvan maximaal oppervlak aan gebouwen tbv horeca
  Brugseheide 101.084 m2nvt
  Kapelweg 3
  250 m2
  nvt
  Groesdijk 5825 m2, waarvan 275 m2 voor kamphuis 
  Maastrichterweg 1831.457 m2200 m2
  Opperheide 5565 m2 nvt
  Schafterdijk 7-91.135 m2110 m2
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 4. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter.
17.2.2 Bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken
17.2.2.1 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
 1. maximaal één bedrijfswoning dan wel het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘Maximum aantal wooneenheden'; 
 2. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 3. de goothoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 4. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 meter.
17.2.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende voorwaarden:
 1. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 100 m² per bedrijfswoning;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 4. vrijstaande bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2,5 meter achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning te worden gebouwd;
 5. de afstand van vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 20 meter.
 
17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet zijnde overkappingen, gelden de volgende bepalingen:
  1. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 1 meter bedragen;
  2. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd buiten het bouwvlak mag niet meer dan 1 meter bedragen;
  3. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen;
  4. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
  5. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 2. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding onbebouwd' mag geen bebouwing worden opgericht.
17.2.4 Bebouwing op standplaatsen
 1. per standplaats een berging toegestaan met een oppervlakte van maximaal 6 m2 en een hoogte van maximaal 2,5 meter;
 2. de afstand tot een berging of recreatief verblijf van een derde dient minimaal 5 meter te bedragen.
17.3 Specifieke gebruiksregels
17.3.1 Parkeervoorzieningen
Op de in artikel 17 lid 1  bedoelde gronden dienen parkeervoorzieningen te worden gerealiseerd dan wel gehandhaafd waarbij een parkeernorm van minimaal 1,2 parkeerplaatsen per standplaats wordt gehanteerd.
17.3.2 Bewonen van bijbehorende bouwwerken
Onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 1 is het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor bewoning in strijd met het plan.
17.3.3 Permanente bewoning
Onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 1 is het gebruik van recreatie woningen, stacaravans of andere voorzieningen voor recreatief verblijf als permanent verblijf in strijd met het plan.