Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 16 Recreatie - Dagrecreatie

16.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Recreatie - Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. dagrecreatieve voorzieningen;
 2. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin': volkstuinen;
 3. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': ondergeschikte horeca; 
met de daarbij behorende
 1. bijbehorende voorzieningen;
 2. wegen, paden en parkeerplaatsen;
 3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 4. gebouwen;
 5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 6. tuinen, erven en terreinen;
 7. groenvoorzieningen.
16.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 16 lid 1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
16.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 4. in afwijking van het bepaalde onder b en c geldt dat, indien hiervoor een aanduiding is opgenomen:
  1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangeduid op de verbeelding;
  2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan aangeduid op de verbeelding;
  3. het oppervlak mag niet meer bedragen dan aangeduid op de verbeelding.
 
   
16.2.3 Bebouwing t.b.v. volkstuinen
Voor het bouwen ten behoeve van volkstuinen gelden de volgende bepalingen:
 1. in afwijking van het bepaalde van artikel 16 lid 2.1 sub a mag per volkstuin met een oppevlakte van minimaal 100 m2 maximaal één gebouwtje worden gebouwd met een oppervlakte van maximaal 12 m2 en een goot- en bouwhoogte van respectievel 2 en 3 meter;
 2. kasjes zijn toegestaan met een bouwhoogte van 0,6 meter.