Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 13 Horeca

13.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. horecabedrijven behorende tot categorie: 'Horeca 2';
 2. maximaal één bedrijfswoning per bestemmingsvlak dan wel het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden' op de verbeelding;
 3. ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin': een speeltuin;
 4. extensieve dagrecreatie;
 5. behoud van cultuurhistorische waarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';
met de daarbij behorende:
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. erven en terreinen;
 4. groenvoorzieningen;
 5. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat indien op de verbeelding de aanduiding 'parkeren' is opgenomen, parkeren uitsluitend ter plaatse van de aanduiding is toegestaan;
 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
13.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 13 lid 1  omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
 
13.2.1 Algemeen
 1. per bestemmingsvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één horeca bedrijf toegestaan;
 2. de afstand van gebouwen tot de as van de weg waaraan wordt gebouwd niet minder mag bedragen dan 30 meter, tenzij die afstand bij bestaande gebouwen binnen het bestemmingsvlak reeds minder bedraagt, welke afstand dan als minimum geldt;
 3. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen niet minder mag bedragen dan 5 meter;
 4. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding onbebouwd' mag geen bebouwing worden opgericht.
13.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. het bebouwd oppervlak, incl. bedrijfswoning, mag voor de navolgende locaties daarbij mag niet meer bedragen dan:
 AdresMaximaal bebouwd oppervlak
 Eindhovenseweg 264 722 m2
 Eindhovenseweg 300 3.725 m2
 Luikerweg 145 242 m2
 Maastrichterweg 156 480 m2
 Maastrichterweg 265 357 m2
 Molenstraat 211
 819 m2
 
 1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter.
13.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
 1. maximaal één bedrijfswoning per bestemmingsvlak;
 2. in afwijking van het bepaalde onder a geldt indien op de verbeelding de aanduiding 'Maximum aantal wooneenheden' is opgenomen dit aantal als maximum;
 3. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 4. de goothoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 5. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 meter.
13.2.4 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende voorwaarden:
 1. de gezamenlijke bebouwingsoppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m² per bedrijfswoning;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 4. vrijstaande bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2,5 meter achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning te worden gebouwd;
 5. de afstand van vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 20 meter.
13.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet zijnde overkappingen, gelden de volgende bepalingen:
  1. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 1 meter bedragen;
  2. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen;
  3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
  4. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen.
13.3 Afwijken van de bouwregels
13.3.1 Afstand tot de weg
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13 lid 2.1 sub b  ten einde tot  minimaal 18 meter van de as van de weg te bouwen onder voorwaarden dat:
 1. het niet betreft een hoofdverkeersweg;
 2. het milieutechnisch inpasbaar is;
 3. het bouwplan in overeenstemming is met de gemeentelijke beeldkwaliteitseisen. 
13.4 Specifieke gebruiksregels
Indien de aanduiding 'parkeren' is opgenomen mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding geparkeerd worden.
13.5 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van recreatieve nevenactiviteiten ten behoeve van de verbreding van de bestaande horecavestiging, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 1. het betreft een ondergeschikte recreatieve nevenactiviteit aan de aanwezige horecafunctie;
 2. de nevenactiviteit niet aan te merken is als een inrichting in het kader van de Wet milieubeheer welke ingedeeld wordt in cat 3.1 of hoger; 
 3. ruimte is voor parkeren op eigen terrein conform de gemeentelijke parkeernormen;
 4. er wordt voorzien in een gebiedseigen landschappelijke inpassing;
 5. de omgevingsvergunning mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor het woon- of leefklimaat;
 6. de omgevingsvergunning heeft geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van omliggende (agrarische) bedrijven of voor woningen;
 7. er bestaan geen milieuhygiënische belemmeringen tegen het gebruik van de (bedrijfs-)woning voor kleinschalige logiesaccommodaties, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden, die samenhangen met de betreffende locatie.