Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 14 Maatschappelijk

14.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. maatschappelijke voorzieningen;
 2. maximaal het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden';
 3. maximaal één inpandige bedrijfswoning te plaatse van de aanduiding specifieke vorm van maatschappelijk -  inpandige bedrijfswoning';
 4. behoud van cultuurhistorische waarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';  
met de daarbij behorende:
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. erven en terreinen;
 4. groenvoorzieningen;
 5. openbare verkeersruimten;
 6. parkeervoorzieningen;
 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
14.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 14 lid 1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
 
14.2.1 Algemeen
Gebouwen zijn uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan tenzij anders is bepaald.
14.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter;
 3. de afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 meter;
 4. het bebouwd oppervlak mag voor de navolgende locaties niet meer bedragen dan:
Brugseheide 12gebouwen 170 m2
14.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
 1. maximaal één bedrijfswoning per bestemmingsvlak;
 2. in afwijking van het bepaalde onder a geldt indien op de verbeelding de aanduiding 'Maximum aantal wooneenheden' is opgenomen dit aantal als maximum;
 3. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 4. de goothoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 5. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 meter.
14.2.4 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende voorwaarden:
 1. de gezamenlijke bebouwingsoppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m² per bedrijfswoning;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 4. vrijstaande bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2,5 meter achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning te worden gebouwd;
 5. de afstand van vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 20 meter.
14.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet zijnde overkappingen, gelden de volgende bepalingen:
  1. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 1 meter bedragen;
  2. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen;
  3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
  4. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 2. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding onbebouwd' mag geen bebouwing worden opgericht.