direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Busstation
Plan: Uden Centrum 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0856.BPUdenCentrum2013-VA01

Artikel 15 Verkeer - Busstation

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer -Busstation’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een busstation en daarmee verband houdende voorzieningen;
 • b. horecavoorzieningen van categorie 1 die ten dienste staan van de doeleinden als genoemd in sub a;
 • c. detailhandel die ondergeschikt is en ten dienste staat van de doeleinden als genoemd in sub a;
 • d. in- en uitritten;
 • e. langzaamverkeersroutes en daarmee verband houdende voorzieningen;

met daarbij behorende:

 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. parkeervoorzieningen en daarmee verband houdende voorzieningen;
 • h. terrassen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. voorzieningen van beeldende kunst.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ mogen de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangegeven.

15.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

  Maximale bouwhoogte  
overkappingen   4 m  
overige bouwwerken   10 m  

 • b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die een werk van beeldende kunst vormen.

15.3 Specifieke gebruiksregels
15.3.1 Strijdig gebruik

Onder een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor:

 • a. seksuele dienstverlening;
 • b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen;
 • c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • d. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
 • e. het opslaan van voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;
 • f. het al dan niet ten verkoop opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen;
 • g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen.