direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer
Plan: Uden Centrum 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0856.BPUdenCentrum2013-VA01

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. interlokale wegen en daarmee verband houdende voorzieningen;
 • b. lokale ontsluitingswegen en daarmee verband houdende voorzieningen;
 • c. langzaamverkeersroutes en daarmee verband houdende voorzieningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens een ondergrondse parkeergarage.

met daarbij behorende:

 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. parkeervoorzieningen en daarmee verband houdende voorzieningen;
 • g. afvalcontainers (boven- en ondergronds);
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. geluidwerende voorzieningen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. voorzieningen van beeldende kunst.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een ondergrondse parkeergarage toegestaan, waarbij de maatvoeringseisen gelden, zoals aangegeven in onderstaande tabel;

Parkeergarage   Eis  
maximale diepte parkeergarage   5 m  
maximale hoogte parkeergarage   1,5 m  

 • b. Het bouwen van overige gebouwen is niet toegestaan.

14.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de maatvoeringseisen zoals, aangegeven in onderstaande tabel:

  Maximale
bouwhoogte  
Maximale oppervlakte  
geluidwerende voorzieningen   7 m   -  
afvalcontainers   2 m   4 m² per afvalcontainer, indien bovengronds geplaatst  
overkappingen   3 m   30 m2 per overkapping  
overige bouwwerken   10 m   -  

 • b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die een werk van beeldende kunst vormen.

14.3 Specifieke gebruiksregels
14.3.1 Strijdig gebruik

Onder een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor:

 • a. seksuele dienstverlening;
 • b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen;
 • c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • d. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
 • e. het opslaan van voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;

 • f. het al dan niet ten verkoop opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen;
 • g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen.