direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Uden Centrum 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0856.BPUdenCentrum2013-VA01

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. buurtwegen;
 • b. langzaamverkeersroutes;
 • c. perceelsontsluitingswegen;
 • d. het houden van evenementen;
 • e. standplaatsen voor ambulante detailhandel;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens een ondergrondse parkeergarage.

met daarbij behorende:

 • g. voorzieningen van algemeen nut;
 • h. parkeervoorzieningen en daarmee verband houdende voorzieningen;
 • i. afvalcontainers (boven- en ondergronds);
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. (jongeren)ontmoetingsplaatsen;
 • n. voorzieningen van beeldende kunst.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Voor het bouwen van gebouwen voor (jongeren)ontmoetingsplaatsen gelden de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Gebouwen voor (jongeren)ontmoetingsplaatsen   Eis  
maximale bouwhoogte   3 m  
maximale oppervlakte   15 m2  

 • b. Voor het bouwen van garageboxen gelden de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Garageboxen   Eis  
maximale goothoogte   3 m  
maximale bouwhoogte   3 m  
maximale oppervlakte per garagebox   15 m2  

 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een ondergrondse parkeergarage toegestaan, waarbij de maatvoeringseisen gelden, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Parkeergarage   Eis  
maximale diepte parkeergarage   5 m  
maximale hoogte parkeergarage   1,5 m  
maximale goothoogte entreegebouw   3 m  
maximale bouwhoogte entreegebouw   5 m  
maximale oppervlakte entreegebouw   15 m2  

 • d. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - loopbrug is tevens een loopbrug toegestaan, waarbij de maatvoeringseisen gelden, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Loopbrug   Eis  
maximale bouwhoogte   10 m  
minimale doorrijhoogte   2 m  

 • e. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - fietsenstalling' zijn tevens gebouwen ten behoeve van de stalling van fietsen toegestaan, waarbij de maatvoeringseisen gelden, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Fietsenstalling   Eis  
maximale goothoogte   3 m  
maximale bouwhoogte   5 m  
maximale oppervlakte   15 m2  

 • f. Het bouwen van overige gebouwen is niet toegestaan.

16.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de maatvoeringseisen zoals, aangegeven in onderstaande tabel:

  Maximale
bouwhoogte  
Maximale oppervlakte  
speeltoestellen   5 m   -  
afvalcontainers   2 m   4 m² per afvalcontainer, indien bovengronds geplaatst  
vrijstaande overkappingen   3 m   30 m2 per overkapping  
terrasafscheidingen   2 m, waarvan 1,25 gesloten mag zijn en boven die hoogte doorzichtig dan wel bestaat uit een 80% open constructie    
overige bouwwerken   10 m   -  

 • b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die een werk van beeldende kunst vormen.

16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 Terrassen

Het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van terrassen is toegestaan, mits:

 • a. het terras ten dienste staat van een horecabedrijf van categorie 1 of 2;
 • b. het terras het verlengde van de zijdelingse perceelsgrenzen van het aangrenzende horecabedrijf niet overschrijdt;
 • c. het terras niet dieper is dan 5 meter gemeten van de voorgevelrooilijn van het horecabedrijf;
 • d. het terras de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt;
 • e. de aanwezigheid van een terras(afscheiding) de toegankelijkheid voor hulpdiensten niet in gevaar brengt.

16.3.2 Strijdig gebruik

Onder een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor:

 • a. seksuele dienstverlening;
 • b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen;
 • c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • d. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
 • e. het opslaan van voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;
 • f. het al dan niet ten verkoop opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen;
 • g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

16.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 16.3.1 onder b en c voor het overschrijden van de genoemde maten en/of de aanwezige zijdelingse perceelsgrenzen, mits:

 • a. het terras ten dienste staat van een horecabedrijf van categorie 1 of 2;
 • b. dit vanuit milieuhygienisch oogpunt aanvaardbaar is;
 • c. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • d. het terras de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt;
 • e. de aanwezigheid van een terras(afscheiding) de toegankelijkheid voor hulpdiensten niet in gevaar brengt.