direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen
Plan: Oud Woensel 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0772.80175-0301

Artikel 14 Wonen

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Bestemming

De voor `Wonen´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep met dien verstande dat de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen;
 • b. maatschappelijke doeleinden uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk'
 • c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • d. tuinen en erven;
 • e. parkeervoorzieningen, paden e.d ;
 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd;
 • b. een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding `bouwvlak´ worden gebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte van een gebouw is 10 m en de maximale goothoogte van een gebouw is 6 m tenzij op de verbeelding anders is aangeven.
14.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen, aan- en uitbouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 3 m achter -de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'geen bijgebouwen toegestaan' mogen in afwijking van het bepaalde onder a. geen bijgebouwen worden gebouwd (onbebouwd erf);
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij een hoofdgebouw mag per bouwperceel niet meer bedragen dan:
  • 1. 75 m2 met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 65% van de oppervlakte van het bouwperceel voor zover gelegen buiten de aanduiding 'bouwvlak';
  • 2. 100 m² bij een bouwperceel groter dan 500 m², met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 % van de oppervlakte van het bouwperceel voor zover gelegen buiten de aanduiding 'bouwvlak';
 • d. de oppervlakten van aan- en uitbouwen en bijgebouwen voor zover ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gebouwd, worden niet in mindering gebracht op de in dit lid genoemde oppervlaktematen en percentages;
 • e. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte nooit meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • f. een bijgebouw mag geen zelfstandige woning bevatten;
 • g. bestaande bijgebouwen, aan- en uitbouwen die niet voldoen aan het bepaalde genoemd onder a t/m e mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet vergroot.
14.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
14.2.4 Onderdoorgangen

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dienen de gronden te worden ingericht als onderdoorgang, waarbij de vrije hoogte niet minder dan 2,2 meter mag bedragen.

14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
14.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken voor wat betreft:

 • a. de in lid 14.2.2 onder e genoemde maximale goothoogte van aanbouwen en bijgebouwen, indien zulks wenselijk is uit een oogpunt van een goede constructieve en/of bouwkundige aansluiting van de aan-/uitbouw of het bijgebouw bij de hoogte van de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw;
 • b. de in lid 14.2.2 onder a genoemde rooilijn voor het bouwen van aan-, uitbouwen en bijgebouwen mits:
  • 1. de stedenbouwkundige opbouw van het straatbeeld niet onevenredig wordt verstoord;
  • 2. de verkeersveiligheid niet nadelig wordt beïnvloed;
  • 3. het uitzicht vanuit naburige woningen niet onevenredig wordt aangetast;
  • 4. de goothoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, ten hoogste 3,5 m bedraagt.
 • c. de in lid 14.2.3 onder a genoemde rooilijn voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen mits:
  • 1. de stedenbouwkundige opbouw van het straatbeeld niet onevenredig wordt verstoord;
  • 2. de verkeersveiligheid niet nadelig wordt beïnvloed;
  • 3. het uitzicht vanuit naburige woningen niet onevenredig wordt aangetast;
  • 4. de bouwhoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, ten hoogste 2 m bedraagt.
14.5 Specifieke gebruiksregels
14.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 14.1 wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik of te laten gebruiken van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • b. het gebruik of te laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
14.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 en toestaan dat in combinatie met het wonen:

de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 en/of voor een aan-huis-verbonden beroep tot een beroepsvloeroppervlakte van maximaal 75 m2, mits:

 • a. de totale oppervlakte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een aan-huis-verbonden beroep gezamenlijk niet meer dan 75 m2 bedraagt;
 • b. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeers-maatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;
 • c. het niet betreft geluidszoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen;
 • d. het niet betreft seksinrichtingen en/of detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten;
 • e. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens één persoon woonachtig in het betreffende pand; voor kapsalons geldt dat deze activiteit door maximaal één in het pand woonachtige persoon mag worden uitgeoefend;
 • f. de activiteiten geen onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren.
14.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden
14.7.1 Werk en werkzaamheden

Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) op of in de gronden met de aanduiding 'waardevolle boom' de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. kappen van bomen;
 • b. graven en graafwerkzaamheden;
 • c. verhardingen aan te brengen.
14.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 14.7.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale beheer en onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;

waarvoor ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is verleend.

14.7.3 Toelaatbaarheid

De in lid 14.7.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend als hierdoor de beschermde bomen niet in worden beschadigd.