direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Oud Woensel 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0772.80175-0301

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Verkeer - Verblijfsgebiedยด aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten;
 • b. pleinen;
 • c. voet- en fietspaden;

met daarbij behorende:

 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen en waterberging);
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m;
 • b. de maximale bouwhoogte van lichtmasten is 5 m;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, in verband met de verkeers- of sociale veiligheid.

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden
13.4.1 Werk en werkzaamheden

Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden) op of in de gronden met de aanduiding 'waardevolle boom' de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. kappen van bomen;
 • b. graven en graafwerkzaamheden;
 • c. verhardingen aan te brengen.
13.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 13.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale beheer en onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;

waarvoor ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is verleend.

13.4.3 Toelaatbaarheid

De in lid 13.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend als hierdoor de beschermde bomen niet in worden beschadigd.