direct naar inhoud van Artikel 15 Gemengd - Uit te werken
Plan: Oud Woensel 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0772.80175-0301

Artikel 15 Gemengd - Uit te werken

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - Uit te werken aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de categorie 1 en 2;
 • b. detailhandel;
 • c. horeca in de categorie 1, 3, 5 en 6;
 • d. kantoren;
 • e. maatschappelijke voorzieningen;
 • f. woongebouwen;
 • g. verkeer;
 • h. parkeren;
 • i. groen;
 • j. geluidwerende voorzieningen;
 • k. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.
15.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de in artikel 15.1 genoemde bestemming nader uit, met inachtneming van de onderstaande uitwerkingsregels.

15.2.1 Bedrijven en detailhandel
 • a. Binnen deze bestemming zijn maximaal bedrijven uit categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten toegestaan;
 • b. gebouwen zijn niet buiten het bouwvlak toegestaan. In de nadere uitwerking wordt de situering van gebouwen nader bepaald; hiertoe worden bebouwingslijnen op de analoge verbeelding bij het uitwerkingsplan ingetekend;
 • c. Binnen het plangebied zal voorzien moeten worden in voldoende parkeergelegenheid.
15.2.2 Nutsvoorzieningen
 • a. In de uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de situering van nutsvoorzieningen;
 • b. In de uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de maatvoering van nutsvoorzieningen;
 • c. In de uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de situering en maatvoering van bouwwerken geen gebouwen zijnde.
15.2.3 Woningen
 • a. Het oprichten van woningen en andere geluidsgevoelige functies is slechts toegestaan indien de woningen voorzien zijn van een dove gevel tenzij:
  • 1. de woningen voldoen aan de door het bevoegd gezag vastgestelde hogere grenswaarde (voor rail- en wegverkeerslawaai) en de woningen niet meer dan 55 dB aan industrielawaai op de gevel van de hoofdmassa hebben;
  • 2. of de woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
 • b. Voor het minimum aantal parkeerplaatsen gelden de parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 3 Parkeernormen.
15.2.4 Geluidwerende voorzieningen
 • a. In de nadere uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de situering van geluidwerende voorzieningen. Hiertoe worden bebouwingslijnen op de analoge verbeelding bij het uitwerkingsplan ingetekend;
 • b. In de nadere uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de maatvoering van geluidwerende voorzieningen.
15.3 Bouwregels

Burgemeester en wethouders werken de in artikel 15.1 genoemde bestemming nader uit, met inachtneming van de onderstaande bouwregels.

15.3.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van een gebouw is 10 m en de maximale goothoogte van een gebouw is 9 m;
 • b. het bebouwingspercentage van het perceel mag 70% bedragen.
15.3.2 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen, aan- en uitbouwen gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen, aan- en uitbouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- uit en bijgebouwen mag per woning niet meer bedragen dan 75 m2 met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 65% van de oppervlakte van het bouwperceel';
 • c. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer dan 3,5 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte nooit meer mag bedragen dan de goothoogte van het bijbehorende hoofdgebouw; indien het dak is/wordt uitgevoerd in de vorm van een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • d. een bijgebouw mag geen zelfstandige woning bevatten;
 • e. bestaande bijgebouwen, aan- en uitbouwen die niet voldoen aan het bepaalde genoemd onder a t/m c mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet vergroot.
15.3.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2 m, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan 1 m is;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 m.
15.4 Voorlopig bouwverbod

Voor zover de in lid 15.2 bedoelde uitwerking niet van kracht is, mogen bouwwerken niet worden gebouwd.

15.5 Afwijken bouwverbod

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 15.4 indien de op te richten bebouwing naar zijn bestemming en gebruik, alsmede naar zijn afmetingen en zijn plaats binnen het plangebied in overeenstemming zal zijn met, dan wel op verantwoorde wijze kan worden ingepast in een reeds vastgesteld uitwerkingsplan of een daarvoor ter inzage gelegd ontwerp.