direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen
Plan: Griffioen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPGRI-OH99

Artikel 13 Wonen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning': tevens voor zorgwoningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'garage': garageboxen en bergplaatsen;
 • d. bijbehorende erven, tuinen en ontsluitingspaden.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Toelaatbaarheid van bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden worden gebouwd:
  • 1. ter plaatse van het bouwvlak:
   • a. hoofdgebouwen;
   • b. aan- en uitbouwen;
   • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 2. buiten het bouwvlak zonder aanduiding:
   • a. bijgebouwen;
   • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding– 1':
   • a. aan- of uitbouwen;
   • b. overkappingen;
   • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. als woningtype is toegestaan:
  • 1. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'aaneengebouwd ': tenminste drie aaneengebouwde woningen;
  • 2. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'gestapeld': gestapelde woningen;
  • 3. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'twee aaneen': ten hoogste twee aaneengebouwde woningen;
  • 4. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woningen.
 • c. van het hoofdgebouw bedraagt de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste:
  • 1. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'vrijstaand' 2,50 m;
  • 2. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'gestapeld' 4 m;
  • 3. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'twee aaneen' tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen 2,5 m;
  • 4. ter plaatse van gronden zonder aanduiding of met de aanduiding 'aaneengebouwd', tenzij de hoofdgebouwen in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd 1 m;
 • d. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'vrijstaand' en de gronden buiten het bouwvlak op hetzelfde bouwperceel, bedraagt de afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2,5 m;
 • e. van een bijgebouw ligt de voorgevel ten minste 3 m naar achteren ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder d. bedraagt de afstand tussen de voorgevel van een bijgebouw dat als garage wordt gebouwd en de perceelsgrens ten minste 5 m;
 • g. per bouwperceel zijn buiten het bouwvlak niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen toegestaan;
 • h. voor zover gelegen voor de voorgevelrooilijn, wordt de oppervlakte van bestaande gebouwen niet uitgebreid;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-2': voor ten hoogste 50% van de brutovloeroppervlakte van het hoofdgebouw is het toegestaan om de in de maatvoeringsaanduiding aangegeven goothoogte te overschrijden, met dien verstande dat de goothoogte ten hoogste 6 m bedraagt;
 • j. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'vrijstaand' en de gronden buiten het bouwvlak op hetzelfde bouwperceel, bedraagt de afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2,5 m, met dien verstande dat:
  • 1. binnen de genoemde afstand bergingen zijn toegestaan, waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 6 m² en de bouwhoogte niet meer dan 2 m;
  • 2. deze oppervlakte wordt meegerekend bij de oppervlakte als bedoeld onder 13.2.2 onder b;
 • k. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt niet meer dan zoals bestaand.

13.2.2 Maatvoering

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   Oppervlakte / inhoud  
a   hoofdgebouwen   zie maatvoerings-
aanduiding  
zie maatvoerings-
aanduiding  
-  
b   aan- en uitbouwen en bijgebouwen   3 m   4,5   per bouwperceel buiten het bouwvlak 40% en 40 m²  
c.   aan- of uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op de gronden als bedoeld onder lid 13.2.1 sub a.3   -   3 m   50% met een oppervlakte van ten hoogste 40 m²; waarvan de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 18 m² bedraagt.
 
d.   bijgebouwen, op de gronden als bedoeld onder lid 13.2.1 sub d     2.7 m    
e.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   1 m   -  
f.   erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied   -   1 m   -  
g.   overige erfafscheidingen   -   2 m   -  
h.   lichtmasten   -   9 m   -  

13.3 Nadere eisen
13.3.1 Bijgebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de situering en de goothoogte van bijgebouwen, indien de afstand tot de perceelsgrens over een lengte van meer dan 2,5 m minder dan 1 m bedraagt, teneinde te waarborgen dat de op te richten bebouwing geen onnodig nadelige veranderingen teweeg brengt in de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen en / of in de licht- en luchttoetreding van de aangrenzende bebouwing, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het stellen van nadere eisen leidt er niet toe dat daardoor de gebruikswaarde van de gronden onevenredig wordt geschaad;
 • b. het stellen van nadere eisen leidt er niet toe dat de goot(-of boeibord)hoogte van (delen van) gebouwen minder dan 2,5 m zou moeten bedragen.

13.3.2 Kapvormen en dakkapellen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de kapvorm en situering en vorm van dakkapellen ten einde een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld te behouden, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het stellen van nadere eisen leidt er niet toe dat daardoor de gebruikswaarde van de gronden onevenredig wordt geschaad;
 • b. bij (grotendeels) plat afgedekte woningen mag de nadere eis worden gesteld dat de bestaande kapvorm / afdekking wordt behouden;
 • c. nadere eisen mogen worden gesteld om te voorkomen dat het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld niet wordt aangetast;
 • d. nadere eisen mogen worden gesteld om het behoud van de hoofdvormen van kapvormen, zoals een lessenaarsdak, zadeldak of asymmetrisch dak te waarborgen.

13.4 Ontheffing van de bouwregels
13.4.1 Woningtype en nieuwe woningen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 13.2.1 sub b en sub j teneinde nieuwe woningen of een ander woningtype te kunnen toestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. wat betreft een ander woningtype:
  • 1. ter plaatse van gronden met een aanduiding 'vrijstaand' zijn tevens twee aaneengebouwde woningen toegestaan;
  • 2. ter plaatse van gronden met een aanduiding 'twee aaneen' zijn tevens aaneengebouwde woningen toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de gronden met een aanduiding 'gestapeld' zijn tevens zowel gestapelde als aaneengebouwde woningen toegestaan;
 • b. verlening van ontheffing heeft niet tot gevolg dat het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheid onevenredig worden aangetast;
 • c. ontheffing wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • d. deze ontheffingsbevoegdheid kan niet toegepast worden als ter plaatse de geluidsbelasting van de gevel van de woning groter is dan 48 dB.

13.4.2 Uitbreiding gebouwen en overkappingen voor de voorgevelrooilijn of aan de zijkant van de woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 13.2.1 sub d, sub e of sub h, teneinde voor de voorgevelrooilijn of aan de zijkant van de woning, bijgebouwen of overkappingen te kunnen toestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. verlening van ontheffing leidt er niet toe dat de in lid 13.2.2 sub b genoemde maximale oppervlakte wordt overschreden;
 • b. verlening van ontheffing heeft niet tot gevolg dat het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en verkeersveiligheid onevenredig worden aangetast;
 • c. aangetoond dient te zijn dat de voorwaarde voor een andere situering op het perceel een te vergaande beperking is;
 • d. ontheffing wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

13.4.3 Afstand voorgevel van een bijgebouw tot de voorgevel van het hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 13.2.1 teneinde een afwijkende afstandsmaat te kunnen toestaan, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. verlening van de ontheffing leidt er niet toe dat de in lid 13.2.2 sub b genoemde maximale oppervlakte wordt overschreden;
 • b. verlening van de ontheffing heeft niet tot gevolg dat het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheid onevenredig worden aangetast;
 • c. aangetoond dient te worden dat de voorwaarde voor een andere situering op het perceel een te verregaande beperking is;
 • d. ontheffing wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

13.4.4 Oppervlakte erfbebouwing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 13.2.2 sub b, ten einde een grotere oppervlakte te kunnen toestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. ontheffing tot 50% mag worden verleend om bijgebouwen en overkappingen te kunnen uitbreiden tot ten hoogste 40 m², met dien verstande dat buiten het bouwvlak een aaneengesloten onbebouwde en niet-overkapte oppervlakte wordt gehandhaafd van ten minste 25 m²;
 • b. ontheffing mag worden verleend om bijgebouwen en overkappingen te kunnen uitbreiden tot ten hoogste 80 m², met dien verstande dat:
  • 1. het bebouwingspercentage van 40% niet wordt overschreden;
  • 2. de oppervlakte van het perceel bedraagt ten minste 1.000 m²;
 • c. ontheffing wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

13.4.5 Dakopbouwen en dakkappellen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van de in lid 13.2.2sub a bedoelde goothoogte en / of bouwhoogte, teneinde dakopbouwen of dakkapellen te kunnen toestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de hoofdvorm van de dakopbouwen of dakkapellen komt overeen met de hoofdvorm van dakopbouwen of dakkapellen in de omgeving van de woning;
 • b. in geval in de woonbuurt nog geen dakopbouwen zijn geplaatst, is verlening van ontheffing alleen toegestaan indien het woningtype, de inrichting en / of de omvang hier aanleiding toe geven;
 • c. situering van een dakopbouw leidt niet tot een extra bouwlaag;
 • d. ontheffing wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

13.4.6 Bouwhoogte bijgebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 13.2.2 sub b inzake de bouwhoogte teneinde hogere bijgebouwen te kunnen toestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 6 m;
 • b. verlening van ontheffing brengt geen relevante veranderingen teweeg in de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen en / of in de licht- en luchttoetreding van de aangrenzende bebouwing;
 • c. ontheffing wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

13.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Op de gronden met de bestemming Wonen is – in samenhang daarmee – ook het gebruik toegestaan van gedeelten van hoofdgebouwen, inclusief aan- en uitbouwen, voor aan-huis-gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en aan-huis-gebonden logies met ontbijt, voor zover:
  • 1. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
  • 2. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van de woning is;
  • 3. het geen zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreffen dat deze kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
  • 4. er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop die verband houdt met de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;
  • 5. ten hoogste 30% van het vloeroppervlak, met een maximum van 50 m², van de woning inclusief bijgebouwen ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten of aan-huis-gebonden logies met ontbijt in gebruik zal zijn;
  • 6. het bedrijvigheid betreft die niet onder de werking van de Wet milieubeheer valt.

13.6 Wijzigingsbevoegdheid
13.6.1 Gestapelde woningen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduidingen 'vrijstaand', 'twee aaneen' of 'aaneengebouwd' te wijzigen in de aanduiding 'gestapeld' ten einde gestapelde woningbouw te kunnen toestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. gestapelde woningbouw voorziet in een aantoonbare behoefte, bijvoorbeeld indien bestaande woningen waarnaar weinig vraag is of in de toekomst zal zijn, worden vervangen door gestapelde woningen waarnaar een grotere vraag bestaat of in de toekomst zal bestaan;
 • b. in beginsel leidt toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet tot te grote contrasten tussen de bestaande woonbebouwing en de gestapelde woningbouw, tenzij dit resulteert in het doorbreken van een te eenzijdige samenstelling van de bestaande woningvoorraad in de woonbuurt;
 • c. planwijziging wordt niet toegepast indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.