direct naar inhoud van 7.4 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Stadscentrum Zuid (Culturele As)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00008-0004

7.4 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Volgens artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in de toelichting van het bestemmingsplan onder meer te worden opgenomen de uitkomsten van het overleg dat over het plan met betrokken instanties is gevoerd (artikel 3.1.1 Bro) alsmede een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken.

7.4.1 Verslag overleg

Ingevolge artikel 3.1.1 Bro dient de gemeente overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten, waterschappen en met die diensten van provincie, regio en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Op 2 december 2011 is het concept-ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum-Zuid verzonden aan de overlegpartners.

Aangezien het plangebied Stadscentrum-Zuid is gelegen in het hart van Zoetermeer zijn er geen belangen van buurgemeenten aan de orde. Er is om die reden geen overleg gepleegd met buurgemeenten.

De Provincie Zuid-Holland heeft op 18 december 2011 aangegeven dat het concept- ontwerpbestemmingsplan conform het provinciale beleid is zoals neergelegd in de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte.

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft op 20 januari 2012 aangegeven dat het plan hen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Ook de reactie van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft niet tot wijzigingen in het concept-ontwerp bestemmingsplan geleid.

Zowel het Rijk als de regio Haaglanden hebben telefonisch aangegeven dat geen rijks- danwel regionale belangen in het geding zijn.

Voor een verslag van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro wordt verwezen naar Bijlage 16 van deze toelichting.

7.4.2 Verslag participatie

Ingevolge artikel 3.1.6, lid 1e Bro, dient in de toelichting een beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken.

In onderhavig bestemmingsplangebied wordt een aantal ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen die allemaal verband houden met de wens van het gemeentebestuur om het oude stadscentrum en het nieuwe Stadshart beter met elkaar te verbinden: de Culturele As.

Hiervoor is een Stedenbouwkundige Visie opgesteld door Architectenbureau Wiel Arets.

In het ontwerpproces van de Stedenbouwkundige Visie heeft is een uitgebreid communicatie- en participatietraject doorlopen.

Op 24 mei 2007 zijn de bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de concept Stedenbouwkundige Visie van de gemeente voor het hart van Zoetermeer. Uitgenodigd zijn alle bewoners rondom het Marktplein en de woonblokken daar achter, alle inwoners en ondernemers uit de Dorpsstraat, 11 instanties, te weten de Ambachtsheer, Winkeliersvereniging Dorpsstraat, Museum, Historisch Genootschap, Lintmarkt, Kerkbestuur en DE-architect, Schoolbestuur Vuurtoren, Beeldende Kunst, Floravontuur, Rodamco, Winkeliersvereniging Stadshart, Ontwikkelaar Centrum-Oost, raadsleden en de media.

Vervolgens zijn bewoners en belanghebbenden uitgenodigd om op 20 juni 2007 met verbeteringen op de concept Stedenbouwkundige Visie te komen. Zodoende is er ruimte en de mogelijkheid geboden aan de bewoners van Zoetermeer om zich eerst goed te laten informeren over de plannen en vervolgens zelf met ideeën, suggesties, verbeteringen te komen om zo bij te dragen aan verbetering van de Visie.

In het participatietraject is vervolgens met diverse belangrijke partners in het ontwikkelproces verder gewerkt aan de Stedenbouwkundige Visie.

Op 3 oktober 2007 heeft wederom een informatiebijeenkomst plaatsgehad waarbij men is geïnformeerd over de aanpassingen van de Stedenbouwkundige Visie. Er heeft terugkoppeling plaatsgevonden van de inbreng op 20 juni 2007 en andere gesprekken en overleggen die hebben plaatsgevonden. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • éénlaags bebouwing van het Dobbe-eiland i.p.v. 3 laags bebouwing ;
  • het Stadhuisplein betrekken bij ontwikkelingen en directe toegang naar perrons mogelijk maken;
  • verlevendigen van de plint van het Stadhuis door andere functies op te nemen;
  • aan het Marseillepad wordt één paviljoen gebouwd met 1 bouwlaag.

Hiermee is het participatietraject inzake de Stedenbouwkundige Visie beëindigd. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 29 oktober 2007 de aangepaste versie van de Stedenbouwkundige Visie vastgesteld.

De Stedenbouwkundige Visie is vervolgens uitgangspunt geweest voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO is op 19 maart 2008 gepresenteerd aan de bewoners en belangstellenden. In het VO is wederom een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

  • het gebouw van de Nicolaasschool wordt alsnog gesloopt en vervangen door woningen;
  • er is nu een ondergrondse parkeergarage voorzien met 120 parkeerlaatsen, onder het Nicolaasplein/Museumplein;
  • het appartementengebouw in het Dobbepark is verlaagd en wordt vijf bouwlagen in plaats van acht bouwlagen;

De reacties op het VO vormden wederom de input voor het Definitief Ontwerp (DO). Het DO stedenbouwkundig plan Culturele As is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2008. Het bestemmingsplan vormt een juridisch planologische vertaling van het DO stedenbouwkundig plan Culturele As.

Vanwege dit uitgebreide participatietraject met omwonenden en instanties over het DO stedenbouwkundig plan Culturele As, heeft het college van burgemeester en wethouders op 3 maart 2009 besloten, op grond van de Participatie- en Inspraakverordening 2008, om geen inspraak te houden voorafgaand aan formele bestemmingsplanprocedure. Van dit besluit is de gemeenteraad in kennis gesteld.

Op 26 maart 2009 is de verplichte kennisgeving gepubliceerd ex artikel 1.3.1 Bro van het voornemen om een bestemmingsplan voor dit plangebied voor te bereiden.

Op 29 november 2011 heeft het college besloten in te stemmen met het concept-ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum-Zuid. Tevens is besloten om het concept op grond van artikel 3.1.1 Bro toe te zenden aan de betrokken instanties en overlegpartners en om het concept aan de raadscommissie Stad voor te leggen met het verzoek om aandachtspunten mee te geven voor het ontwerpbestemmingsplan.

Op 4 september 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de Nota van Beantwoording Overlegreacties d.d. februari 2012 en het ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum-Zuid ter inzage te leggen (Zie Bijlage 17)