direct naar inhoud van 7.3 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Stadscentrum Zuid (Culturele As)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00008-0004

7.3 Economische uitvoerbaarheid

Het betreft een overwegend conserverend bestemmingsplan waarin in het kader van de ontwikkeling van de Culturele As een aantal ontwikkellocaties is opgenomen. Wat betreft de economische uitvoerbaarheid voor de in het bestemmingsplan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wordt het volgende opgemerkt:

Het voorstel met betrekking tot de eerste versie van deze grondexploitatie (adviesnummer 080483) is op 8 december 2008 gelijktijdig met het Definitief Ontwerp (DO) stedenbouwkundig plan Culturele As in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad heeft met beide dossiers ingestemd. De grondexploitatie Culturele As vormt in feite de financiële vertaling van het DO stedenbouwkundig plan Culturele As. Dit houdt in dat de grondexploitatie voorziet in een programma van 46 woningen en ruim 6.000 m2 bvo voorzieningen (inclusief Stadsforum, waarvoor een afzonderlijke procedure wordt doorlopen, apart van het bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid), een parkeergarage en het bijbehorende openbaar gebied binnen de exploitatiegrenzen.

In de grondexploitatie zijn alle kosten en opbrengsten (en risico's) opgenomen, die beogen de kwaliteit uit het DO stedenbouwkundig plan Culturele As te bereiken én gerelateerd zijn aan de grond. Aan de kostenzijde betreft dit met name de verwervingskosten, kosten voor de grondproductie (civieltechnisch werk bij bouw- en woonrijpmaken) en de kosten van VTA. Aan de opbrengstzijde zijn met name de opbrengsten voortvloeiende uit de uitgifte voor woningbouw, voorzieningen en parkeren zichtbaar. Bouwkundige kosten, zoals de kosten voor de bouw van een museum vormen geen onderdeel van een grondexploitatie met uitzondering van de bouwkundige kosten van de parkeergarage.

Op basis van het DO stedenbouwkundig plan Culturele As laat de grondexploitatie een verlieslatend resultaat van € 6,8 miljoen op contante waarde per 01-01-2012 zien. Met uitzondering van de kostenraming voor de aanpassing van de Markt en het Marseillepad (€2,2 miljoen) is de begrotingswijziging vastgesteld bij de Voortgangsrapportage Projecten Grondbedrijf (besluitnummer 2012 – 000090). De gemeenteraad heeft bij de perspectiefnota in 2012 de afweging gemaakt om het openbaar gebied op de Markt en het Marseillepad voorlopig niet te gaan ontwikkelen.

Bij de besluitvorming heeft de gemeenteraad ingestemd om het nadelige resultaat ten laste te brengen van de jaarrekening en een voorziening (nadelige complexen) te vormen ter grootte van het verwachte voorzienbare tekort.

De grondexploitatie wordt jaarlijks herzien, waarbij de negen spelregels uit de nota grondbeleid ("Op Goede Gronden", raadsbesluit 060844, 29 januari 2007) worden gehanteerd. Voor de grondexploitatie is daarmee de economische uitvoerbaarheid aangetoond.