direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Afrikaanderwijk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1029Afrkndrwijk-oh01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, met bijbehorende voet- en fietspaden en watergangen;
 • b. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming;
 • c. kleinschalige voorzieningen voor openbaar nut en verkeer en vervoer, alsmede kleinschalige speelvoorzieningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "horeca", tevens voor horeca (Afrikaanderplein 38; alsmede horecaterrassen op het verharde gedeelte langs de randen van het Afrikaanderplein);
 • e. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van cultuur en ontspanning - muziektent", tevens voor muziektent;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "speeltuin", tevens voor speeltuin;
 • g. ter plaatse van de aanduiding "onderwijs", tevens voor onderwijs;
 • h. "Waarde - Archeologie", voor zover de gronden mede als zodanig aangewezen.
 • i. "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig aangewezen.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Bebouwingsnormen

Op de voor "Groen" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke in de bestemming passen, zoals straatmeubilair, huisvuilcontainers, niet groter dan 10 m3 (al dan niet ondergronds), bovenleidingsmasten c.q. -portalen ten behoeve van trambanen, bruggen, duikers;
 • b. uitstekende delen aan gebouwen, niet dieper dan 2 meter uit de gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld;
 • c. kleine gebouwen voor openbaar nut, verkeer en vervoer, zoals gemaalgebouwtjes, telefooncellen, wachthuisjes e.d., niet groter dan 80 m3;
 • d. kleinschalige speelvoorzieningen, niet hoger dan 4 meter;
 • e. een muziektent, niet hoger dan 12 meter.
8.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede bestemd zijn voor resp."Waarde - Archeologie", "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

8.3 Specifieke gebruiksregels

Voor zover de gronden zijn aangeduid als "onderwijs", mogen zij worden gebruikt ten behoeve van de vogelklas Karel Schot.