direct naar inhoud van Artikel 9 Kantoor
Plan: Afrikaanderwijk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1029Afrkndrwijk-oh01

Artikel 9 Kantoor

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Kantoor" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. kantoren;
  • b. "Waarde - Archeologie", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
  • c. "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op de voor "Kantoor" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functie.

9.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie" resp. "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

9.2.3 Bebouwingsnormen
  • a. kantoren mogen per vestiging niet groter zijn dan 1000 m2 b.v.o., met uitzondering van die kantoren die ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan groter waren; voor deze kantoren geldt de maximum maat welke zij hadden op genoemd tijdstip.
  • b. de maximum toegestane bouwhoogte, zoals vermeld op de verbeelding, mag niet worden overschreden.