direct naar inhoud van Artikel 32 Wonen - Bijzonder woongebouw
Plan: Kralingen-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1016KralngnWest-oh01

Artikel 32 Wonen - Bijzonder woongebouw

32.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen - Bijzonder woongebouw" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. gebouw(en) ten behoeve van bewoning en zorgverlening (gedurende het gehele etmaal), met gemeenschappelijke voorzieningen voor de bewoners zoals keuken- en horecafaciliteiten, recreatie- en verpleegruimten, dagverblijven, detailhandel (ondergeschikt aan en ten dienste van de hoofdfunctie) en inpandige bergingen, alsmede een dienstencentrum ten behoeve van sociale en/of medische doeleinden;
  • b. tuin en erf, behorende bij bovengenoemde functies;
  • c. "Waarde - Archeologie - 2", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
32.2 Bouwregels
32.2.1 Algemeen

Op de voor "Wonen - Bijzonder woongebouw" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

32.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2" is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

32.2.3 Bebouwingsnormen
  • a. Detailhandelsvestigingen als bedoeld in lid 32.1, mogen tezamen niet groter zijn dan 200 m2 b.v.o. per woongebouw.
  • b. Ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang", is een onderdoorgang toegestaan.
  • c. Ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding - overkraging", is een overkraging toegestaan.
32.3 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

  • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor aan huis gebonden beroep / bedrijf ; bedrijven zijn toegestaan t/m categorie 1 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels;
  • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
  • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
  • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.
32.4 Afwijking van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 32.3 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.