direct naar inhoud van Artikel 30 Wonen
Plan: Kralingen-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1016KralngnWest-oh01

Artikel 30 Wonen

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met de daarbij behorende inpandige bergingen / garageboxen;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf", tevens voor bedrijven t/m categorie 2, als bedoeld in de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels, uitsluitend op de begane grond;
 • c. ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf van categorie 3.1", tevens voor een bedrijf in categorie 3.1 , als bedoeld in de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat na beëindiging van bedoeld gebruik, slechts een bedrijf in een lagere categorie is toegestaan;
 • d. ter plaatse van de functieaanduiding "detailhandel", tevens voor detailhandel en dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • e. ter plaatse van de functieaanduiding "horeca", tevens voor horeca, uitsluitend op de begane grond;
 • f. ter plaatse van de functieaanduiding "kantoor", tevens voor kantoor en dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • g. ter plaatse van de functieaanduiding "maatschappelijk", tevens voor maatschappelijke voorzieningen met het daarbij behorende erf, die niet vallen onder de geluidsgevoelige functies genoemd in artikel 1 van deze regels uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat deze tevens zijn toegestaan op de 1e verdieping van de Jericholaan 61 en 85;
 • h. ter plaatse van de functieaanduiding "openbaar vervoerstation", tevens voor een openbaar vervoerstation, zowel op de begane grond als ondergronds;
 • i. ter plaatse van de functieaanduiding "parkeergarage", tevens voor een parkeergarage (in souterrain en/of begane grond);
 • j. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel", tevens voor een metro- / sneltramtunnel;
 • k. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - spoor", tevens voor een vrijwaringszone ten behoeve van het metro- /sneltramverkeer;
 • l. een geluidsgevoelige maatschappelijke voorziening op de adressen Jeruzalemstraat 56, Adamshofstraat 82, Palestinastraat 113 en Vlinderstraat 15c ;
 • m. "Waarde - Archeologie - 1","Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
30.2 Bouwregels
30.2.1 Algemeen

Op de voor "Wonen" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

30.2.2 Specifieke bouwregel

Ter plaatse van de percelen/kavels (het bouwblok) tussen Palestinastraat 76 en Oudedijk 265 (Palestinastraat oostzijde) geldt aan de achterzijde een maximum goothoogte van 6 meter. En dient bij afdekking met een kap tevens een hellingshoek van maximaal 60 graden in acht genomen te worden.

30.2.3 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3" resp. "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

30.2.4 Bebouwingsnormen
 • a. Ten behoeve van het realiseren van een dakterras is voor de daktoegang op het dak een gebouwde voorziening toegestaan, met een oppervlak van maximaal 4 m² en een hoogte van maximaal 2,50 meter. Deze voorziening dient minimaal 2,50 meter uit de dakrand te liggen. Het hekwerk dient minimaal 1,50 meter uit de dakrand te staan, met een hoogte van maximaal 1,20 meter.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang", is een onderdoorgang toegestaan.
 • c. Ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding overkraging", is een overkraging toegestaan.
 • d. Ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - spoor", is voor het bouwen het bepaalde ter zake mede van toepassing.
30.3 Specifieke gebruiksregels
30.3.1 Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor aan huis gebonden beroep / bedrijf ; bedrijven zijn toegestaan t/m categorie 1 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels;
 • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.
30.3.2 Detailhandel

Detailhandelsvestigingen mogen elk niet groter zijn dan 200 m2 b.v.o., met uitzondering van die vestigingen welke op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan groter zijn; deze grotere maat geldt dan als maximum.

30.3.3 Horeca

Ter plaatse van de functieaanduiding "horeca", betreffende het gebouw Oostmolensteyn aan het Oostplein 250, is horeca toegestaan tot maximaal 200 m² b.v.o..

30.3.4 Dakterras

Een dak mag gebruikt worden voor een dakterras.

30.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 30.1 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 30.3.2, in die zin dat zij eenmalig een vergroting per vestiging van ten hoogste 10 % van het bestaande bruto vloeroppervlak mogen toestaan.