direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 1
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 8 Gemengd - 1

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bouwwerken met daarin: uitsluitend op de begane grond bedrijven, welke zijn vermeld in de categorieën 1 t/m 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels, "Maatschappelijk - 2", waaronder begrepen culturele voorzieningen in de vorm van een theater, berg- en stallingsruimten, op de begane grond en op de verdiepingen woningen en kantoren;
  • b. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
  • c. parkeer- en groenvoorzieningen, tuinen, waterpartijen en waterlopen;
  • d. "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Archeologie - 5 en "Waterstaat - Waterkering" voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op de voor "Gemengd - 1" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

8.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Algemeen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

  • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
  • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
  • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
  • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.
8.3.2 Toegestane bedrijven

Uitsluitend bedrijven t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.

8.3.3 Verbod op geluidgevoelige functies

Geluidgevoelige functies als bedoeld in artikel 1 van de regels zijn binnen de functie, "Maatschappelijk - 2", niet toegestaan. Tevens geldt dat waar ten tijde van het in werking treden van dit bestemmingsplan nog geen geluidgevoelige functies gevestigd zijn c.q. daarvoor geen bouwvergunning is verleend, geen nieuwe geluidgevoelige functies zijn toegestaan.

8.4 Horeca toegestaan

In afwijking met vorenstaande artikelleden is ter plaatse van de op de plankaart aangegeven functieaanduiding "horeca", tevens één horecabedrijf toegestaan.

Dit betreft:

Watertorenweg 180;

Watertorenweg 180 III.

Watertorenweg 200