direct naar inhoud van Artikel 7 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 7 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een inrichting voor de verkoop van motorbrandstoffen met lpg, met de daarbij behorende boven- en ondergrondse voorzieningen, erf, alsmede, uitsluitend in combinatie hiermee, voor detailhandel;
  • b. "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de voor "Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

7.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

7.2.3 Bebouwingsnormen
  • a. het maximum grondoppervlak van gebouwen mag niet meer bedragen dan 140 m² b.v.o., terwijl de maximum hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 4 meter;
  • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen niet hoger zijn dan 8 meter;
  • c. de hoogte van een luifel mag niet meer dan 5,5 meter bedragen;
  • d. detailhandel mag niet meer dan 100 m2 verkoop vloeroppervlak innemen.
7.2.4 specifieke bouwregels

De maximale bouwhoogte genoemd in het vorige lid, sub b is niet van toepassing op ontluchtingsschachten.